Valodas zinadanas b1

Ilgu laiku ir zinâms, ka sveðvalodu apguve ir prasme, kas ir ïoti uzspiesta darba tirgû. Gandrîz visâm valstîm, arî ðeit, ir pastâvîgi tirdzniecîbas vai politiskie sakari ar citâm valstîm. Valodas barjera ir nopietns ðíçrslis; kas tomçr sagaida, ka visu veidu zinâmâs iestâdes vai valsts uzòçmumi zina pietiekami daudz sveðvalodu, lai varçtu sazinâties ar saviem vîriem no daþâdâm valstîm.

Valodu izglîtîbaTieði ðeit ir nepiecieðama profesionâlu tulkotâju palîdzîba, kuri ievçrojami atvieglo ðâdus kontaktus. Paðlaik ðâdos punktos piedâvâjums faktiski mâcîties ir ïoti augsts. Gandrîz visas Polijas universitâtes piedâvâ vismaz vienu vai divus valodu kursus. Parasti tâs ir izcilâkâs valodas, piemçram, angïu vai vâcu valoda, bet veselîgâkâs universitâtçs mçs varam mâcîties pat ïoti reti un daþas labi zinâmas - un tâpçc labi apmaksâtas - valodas.

avots:

Kâda veida darbu cilvçks, kurð labi pazîst vienu vai vairâkas sveðvalodas?Kvalificçti tulkotâji ir ïoti moderni, galvenokârt, nosaukumos, kas tirgojas ar citâm valstîm; ðâds darbs îpaði attiecas uz citu partneru tikðanos un sarunu tulkoðanu biznesa konferenèu laikâ. Jûs varat strâdât arî kâ "brîvmâkslinieks" vai tulkotâjs, kuram jûs varat vienkârði pieteikties ar reâlu kârtîbu. Vienmçr tiek tulkoti dokumenti vai citi teksti. Tomçr ir vçrts teikt, ka daþreiz ir nepiecieðams zvçrinâta tulka pilnvaras, bet viòu darbs sievietei, kas runâ labi, nav îpaði grûti. Tulki atceras daudzus piedâvâjumus, ja bûtu jâiesaista pretçjâs valsts iestâdçs. Un ðeit jûs parasti vçlaties iegût tik perfektu zinâðanu par konkrçto stilu un zvçrinâta tulka tiesîbâm, pçc tam, kad jûs veicat tâdu darbîbu, ka tu dzîvo daudz siltuma un, pirmkârt, apmierina. Tâpçc piedâvâjums ir ïoti plaðs, un jo îpaði cilvçkiem, kas lieto mazâk populâras valodas, var bût ïoti liela ietekme.