Vakuuma iepakojuma gastronomija

Pârtikas produkti arvien vairâk tiek pakïauti îpaðiem nosacîjumiem, lai pagarinâtu uzglabâðanas laiku un vienlaikus samazinâtu bojâjuma risku saistîbâ ar gaisu vai citiem materiâliem. Paðlaik pârtikas vakuuma iepakojums ir ne tikai noliktavâs, bet arî gastronomijas nolûkos vai dzîvokïos. Vakuuma iesaiòojums turpina uzglabât pârtiku tâs apstâkïos pat vairâkus mçneðus.

Ko nozîmç vakuuma pârtikas iepakoðana? Pçdçjais objekts attiecas uz îpaðiem plastmasas maisiòu vai plastmasas konteineru veidiem, kuros tiek savâkti pârtikas produkti. Pçc tam, izmantojot noteiktas ierîces no tvertnes vai maisa, gaiss tiek noòemts, un plastmasas tvertne vai maisiòð ir cieði noslçgts (folijas maisiòð ir arî noslçgts. Mâjas apstâkïos vakuums tiek iesûkts, izmantojot speciâlu manuâlo sûkni.

Kas ïauj vakuuma iepakojumu? Tas noteikti palielina jauno pârtikas produktu uzglabâðanas laiku. Saldçtâjos vakuumâ ievietotâ gaïa, kas tiek glabâta 26 mçneðus, arî ievçrojami pagarina gaïas uzglabâðanas laiku ledusskapî vai vaïîgos produktos, ko pârvadâ istabas temperatûrâ. Vakuuma konteineri aizsargâ pârtiku pret gaisa iedarbîbu, bet arî sçnçm un mikroorganismiem, kas bieþi izraisa pârtikas bojâðanos. Putekïsûcçji hermçtiíi saglabâ visu garðu un aromâtu, saglabâjot to struktûru.

http://lv.healthymode.eu/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Privâtâs telpâs ir arî îpaðas vakuuma slçgtas burkas produktu uzglabâðanai un speciâlas sveces pudeïu vakuuma noslçgðanai. Pateicoties satiksmes sastrçgumiem, vînu var uzglabât pçc 2 dienâm, nevis 2 dienâm, bet 20 - 25 dienas. Koríis aizsargâ vînu pret oksidâciju, un viens vîns saglabâ visu garðu un smarþu.

Papildus pârtikas produktiem vakuuma konteineros tiek glabâti arî apìçrbi, kas izmanto mazâk vietas, jo tiek izmantots vakuums iepakojumam.