Uzladcjama zibspuldze

Sprâdzienbîstamâs zonâs lasîðanai izmanto atex lukturus. Tâs galvenokârt nodarbojas ar nesalauþamâm lçcâm un ûdensnecaurlaidîgu un izturîgu korpusu. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas ir aprîkots îpaði ar vienu baltu diodi, vienu jaunu un divâm sarkanâm.Lukturi var bût arî manuâli. Tie ir uzticami un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Veidlapa ir veidota tâ, ka tâ aizsargâ pret slîpâm virsmâm. Tas ir izturîgs pret putekïiem un ûdensizturîgs. Tas ir arî izturîgs pret kriðanu no relatîvi lieliem augstumiem. Tâ apgaismojuma laiks ir aptuveni 9 stundas, bet tas var ilgt arî lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, to var piekarinât pie jostas vai jostas cilpas.Daþâdi atex lukturu veidi ir iekðçji droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas ir droðs viskonkurçtspçjîgâkajâm íimikâlijâm. Atseviðíos mâjokïos ir divi gaismas avoti. Tos var izmantot atseviðíi vai pilnîgi.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro spçcîgu un fokusçtu gaismas staru. Divi diodes, kas atrodas uz íermeòa, izstaro ïoti viegli izkaisîtu gaismu. Korpusu nosaka pat spçcîgâkie satricinâjumi vai kritumi.Lukturis aizòem divus brîvus slçdþus, no kuriem viens ir luktura funkciju vadîðanai, bet otrs - apgaismojuma telpai.Tajâ ir arî akumulators un lâdçtâjs, arî ar strâvas vadiem, kad arî automaðîna.Atðíirîga hrd zibspuldzes ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar vienkârðu, spilgtu diodi, kas izstaro lielu un fokusçtu gaismas staru. Izgatavo plaðu spîdumu un dodas, lai aplûkotu objektu uz ceïa lîdz 150 m. Aprîkots ar atlikuðo metodi, lai to varçtu pievienot arî íiverçm un íiverçm, glâbðanai vai rûpniecîbai.Nâkamais atex lukturu veids ir tâds, kas tiek nodots ekspluatâcijâ vietâs, kuras apdraud gâzes un putekïu eksplozija.Tâpçc ir vieglas zibspuldzes, galvenokârt sarkanas, izgatavotas no plastmasas, kas pârvadâ elektrîbu. Tie nodroðina palîdzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem un papildus pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir îslaicîga vai nepârtraukta gaisma.