Uzaicinajums uz atspirdzinajumiem

Mçs visi gribam uzòemt vîrieðus un dot viòiem visgrûtâkos çdienus. Diemþçl mçs parasti esam aktîvi un cenðamies pârspçt viens otru, gatavojoties mûsu dârgajiem gardumiem ðajâ brîdî. Tomçr ðíiet, ka visvienkârðâkais izejas punkts bieþi ir labâkais. Tâpçc ir vçrts apsvçrt siera valdes sagatavoðanu darbiniekiem.

Siera izvçleTas, ka mçs esam tikai ðâda iespçja, mums vajadzçtu kalpot sieram, kas izgatavots no bagâtîgiem piena veidiem: govs, aitas un kazas. Labs risinâjums ir uzlabot savus reìionus. Tas ïaus Polijas viesiem iepazît çdienus no tâm vietâm, kurâs tie vçl nav bijuði. Teorçtiski ir vçrts arî sagatavot un bagâtinât patîkamo degustâciju ar visu vçsturisko, sâkot no pasniegtajiem sieriem. Tomçr vissvarîgâkais ir saglabât garðu kârtîbu. Uz klâja mums ir jâatdala augsti un maigi sieri. Tâtad, lai radîtu viòiem pareizu vienoðanos, tas ir jârada.vienoðanâsMçs raþojam sierus aplî, sâkot ar vienkârðâko (vislabâk to rakstît pulksten 12, pakâpeniski pieaugot. Pateicoties tam, labi zinâmie viesi jutîs smalkas atðíirîbas produktu pievienoðanâ un aromâtos.estçtikaMçs varam piedâvât sierus profesionâlai, speciâlai padomei, ko mçs pçrkam veikalu grupâs, kas piedâvâ galda piederumus. Mçs varam izmantot arî pçdçjo absolûto stendu vai koka dçli, atceroties, ka tas vçlas saòemt pçdçjo darbu. Daþi sieri, îpaði tie, kas nogatavojas, atrodas tâlu siltâkas daïiòâs. Citi var salocît. Ðeit siera griezçji bûs nenovçrtçjami, kas mums ïaus sagriezt sieru plânâs un patîkamâs ðíçlîtçs.EkstrasPapildus sieram mums ir jâapkalpo mûsu viesi ar atbilstoðâm piedevâm. Var bût rieksti, olîvas, dzçrvenes, pîlâdþu ievârîjums, rozînes un þâvçtas aprikozes. Visi bagâtinâtâji ir ievietoti îpaðâs bïodâs, ja tie nemainâs ar mûsu pasniegto sieru. Mûsu grozâ mçs pasniedzam baltmaizi (vçlams kraukðíîgu bagueti vai krekerus.Pareizais vînsMums vajadzçtu arî kalpot pareizajam vînam siera padomç. Vienkârðâkais veids bûs saskaòot vînu, kas plûst no vienîgâ reìiona, kurâ siers tiek pasniegts.