Uwiebodzin kases aparats

Zemçjums ir vissvarîgâkais brîdis visu elektroenerìiju. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma, bet tajâs nav elektrîbas, kas tiem jâplûst, bet tas ir ïoti atðíirîgs .... Katrâ mâjâ vai vadot ir simtiem metru zemçjuma vadu, bet kâdâ veidâ? Vai tas ir tâpçc, ka kontaktligzda ir pamatota, tajâ neietilpst kustîba, kad nekas nav saistîts ar to? Kad ir svarîgi nostiprinât visu elektrisko instalâciju? Ja plânojat uzzinât par reakciju uz ðiem pçtîjumiem, izlasiet ðo tekstu vienâ galâ.

https://bl-mask.eu/lv/

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labâ atbilde var tikt atklâta paðâ jautâjumâ, bet mçs izskaidrosim, cik labi mçs varam. Tagad visâ mâjâ, kurâ ir ligzdas, papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir arî zemes vadi. Tie nekâdâ veidâ nerada atseviðíu ierîèu raþoðanu. Tâtad ir aizsardzîbas kanâli, kas vienmçr atrodas to sadales ierîcç, un no turienes tie noved pie metâla elementa, kas ir viegli savienojams ar zemi. Kas ir zemes komponçðana? Protams, kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas atslçga, ko var izmantot ikdienas iekârtâs daudzus gadus. Vçl viens iemesls, kâdçï erekcija ir pamatota, ir darba faktors, jo, pateicoties tam, visas ierîces, kas saòemtas telpâs, darbojas pareizi. Ja vçlaties iegâdâties ðâda veida vadus, jums ir jâdomâ par daþâdu etiíeðu uzòemðanu. Visbieþâk pieprasîtais ir PE aizsargsargs, kas aizòem dzeltenzaïu krâsu un PEN, kas ir neitrâls process, kam papildus ir aizsargfunkcija. Ðis process ir zils. Pat kontaktligzdas, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir veids, kâ aizsargât pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami laukumi, kas nozîmç, ka tie nedrîkst bût iezemçti.