Ugunsdrodibas apstakii

Catch Me, Patch Me!

Neatkarîgi no telpas, kopâ ar ugunsdroðîbas pamatnoteikumiem, ir absolûti nepiecieðams novçrst notikumu, kas ir sprâdziens, bet arî, iespçjams, galvenokârt, tâ saucamâ sprâdzienbîstama vide. Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums tiek ievçrots ar daþiem soïiem. Nozîmîgs no tiem ir novçrtçt vai apstâkïos, kas ir iespçjami, lai pievienotos sprâdzienam, t. I., Atzîmçtâ vietâ, var rasties sprâdzienbîstama vide un tâs veidoðanâs rezultâtâ tas var izraisît aizdegðanos.

Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums tiek izvçlçts konkrçtai formai un vispâr nav vispârinâms. Noteikumos skaidri noteikts, ka tai ir jâiet neatkarîgos gadîjumos, kad risks, iespçjams, nonâk, piemçram, raþoðanas procesâ. Turklât iespçjamâ starta risks tiek novçrtçts kâ visaptveroðs, bet ðajâ novçrtçjumâ tiek òemti vçrâ, pirmkârt, ðâdi elementi:

• Kâdi rîki un objekti tiek izmantoti, veicot noteiktu darbu?• Kâdas ir konkrçtas çkas îpaðîbas, kâda struktûra tajâ ir?• Vai bîstamas vielas iegûst îstenoðanas laikâ?• Kâdi ir vispârçjie darba vai raþoðanas apstâkïi?• Kâ vienîgie riska elementi mijiedarbojas viens ar otru un vidi?

Pamatojoties uz to, tiek nodots dokuments, kas definçts kâ sprâdziena riska novçrtçjums. Saistoðâ tiesiskâ norma, ko darît, noteikti ir no 2010. gada, ko izdevis ekonomikas ministrs. Iestâde, kas pârbauda teksta pareizîbu, ir Valsts darba inspekcija, kas atbilst veikala fonam.

Lietotâjam, kurð gaida visaptveroðu sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu, papildus profesionalitâtei joprojâm ir liela cena par telpu. Ir vçrts apsvçrt, ka novçrtçjuma sagatavoðanas izmaksas ir jaunas un ir atkarîgas no daþâda veida nosacîjumiem, piemçram,• konkrçtas vietas vai çkas daudzums, stâvu skaits un vietas, kas aizòemtas, lai iekïautu dokumenta iespçjâm.• Kampaòu profils.• cita veida analîþu vai ekspertu atzinumu esamîba, kas atvieglo vai kavç novçrtçjuma izsniegðanu.