Uguns bistamibas zona

Ja vietnes iespçjâs ir viegli sprâdzienbîstamas vielas, pietiekami daudz skâbekïa vai oksidçtâja, kâ arî efektîva aizdegðanâs, var uzskatît par iespçjamu sprâdziena bîstamîbu.HRD sistçma ir plâns, ko izmanto, lai apturçtu sprâdzienu.

Tâs veiktspçja ir atkarîga no tâ, ka tâ reìistrç sprâdziena sâkotnçjo fâzi, un pçc tam to novçrð. Novçrð nevçlamo spiediena palielinâðanos aizsargâtajâ ierîcç.Ðî metode nodroðina droðîbu un novçrð bojâjumus.To raksturo pieredzçjusi un laba metode, augsta uzticamîba un âtra sistçmas reakcija. Tâs priekðrocîba ir tâ, ka tâ ir piemçrota izmantoðanai ârpus telpâm, tâ ir godîga, apstrâdâjot un transportçjot, tâpat ir viegli un âtri nomainît komponentus pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðana ir pielâgota klienta prasîbâm.Cilindra hrd ir cilindrs ar korpusu, kas novçrð sprâdzienu. Tâdçï tâ ir ïoti precîza un bieþi lietojama sprâdziendroðu sistçmu metode.Ðo cilindru parasti izmanto, lai aizsargâtu iekârtas, tvertnes, kanâlus un caurules, kurâs tiek uzskatîts, ka putekïi, hibrîdie maisîjumi un gâzes tiek izmantotas jebkurâ nozarç.Tâs ir arî lieliskas sprâdzienbîstamas ierîces, piemçram, tvertnes, filtri, cikloni, maisîtâji, þâvçtâji un granulatori, kur ir viegli uzliesmojoðas vielas sprâdzienbîstamâs koncentrâcijâs.Mçneða tvertnes hrd baloniòi ar slâpçtâju, kas noslçgts ar aizsargplâksni. Zem detonatora atrodas zem grieðanas spirâles. Tas ir izveidots, izmantojot vadîbas bloku, un plâksne tiek sagriezta ar spirâli ïoti îsâ laikâ.Tie veido pulvera maisîjumu, kas pçc izsmidzinâðanas uz noteiktu telpu samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïaino sprâdzienbîstamo atmosfçru.Farmaceitisko augu vai pârtikas rûpniecîbas panâkumu jomâ, kur tiek paaugstinâtas higiçnas prasîbas, ir saistîti hrd cilindri, kas izmanto ûdens tvaikus. Tie tiek izpildîti ar ûdeni, kas maksâ virs virðanas temperatûras. Kad vârsts ir uzbûvçts, notiek spiediena kritums, un ûdens sâk vârîties, un objektu tûlît tur tvaiku. Paðreizçjie cilindri tiek izgatavoti kopâ ar ATEX informâciju.