Tulkojums no itaiu valodas uz poiu valodu

Farmaceitiskais tulkotâjs ir bîstams darbs, kas prasa nopietnu pieeju jûsu profesijai, augstu rûpîbu un nepârtrauktu vârdu krâjuma attîstîbu. Ja tad mçs esam farmâcijas uzòçmums, farmaceitiskais tulkotâjs mums noteikti noderçs, ja tikai izskaidrosim paskaidrojumus par narkotikâm no ârzemçm vai izskaidrosim jaunâko pçtîjumu rezultâtus.

Turklât, protams, ja mums ir liels farmaceitiskais koncerts, mçs esam arî daþâdu tautîbu darbinieki, ne visi runâ noteiktâ valodâ, un kas notiek iekðâ, viòu paðu jautâjumu rezultâti un darba rezultâti, ko viòi sniedz tâdâ stilâ, kâdâ viòi ir. Un ðeit nâk farmâcijas tulkotâjs! Tieði tâpçc personai bija jâraksta ðî profesija, nevis tikai iesâcçjs, tieði pçc absolvçðanas, bez profesionâlas pieredzes. Ak, nç! Farmaceitiskais tulkotâjs neapðaubâmi ir atbildîgs darbs (par to, kâ tulkot, piemçram, pçtîjumus par jaunu narkotiku faktu, var bût atkarîgs no tâ, vai tas atstâts uz kvadrâta, un tâpçc ir nepiecieðama efektîva un, galvenais, atbildîgâ persona, kas zina ðîs profesijas nozîmi kas dod. Bez pârspîlçjuma var teikt, ka persona, kas ir farmâcijas tulks, ir atkarîga no uzòçmuma izdzîvoðanas, jo, ja tur ir ârzemnieki, tad komunikâcijai jâbût kârtîgai un regulâri. Jebkura kavçðanâs nav ieteicama, jo tas, iespçjams, nozîmç potenciâlâs peïòas samazinâjumu!Tâpçc, ja mçs jau nodarbojamies ar vîrieti, ko viòð strâdâs pie mums kâ farmaceita tulkotâjs, tad atgâdinâsim jums iepriekð, neaizmirsîsim naudu darbâ pieòemðanai un pçc tam arî tâs izpildei. Mums jâatzîst, ka farmaceita tulkotâjs ir nozîmîga persona korporâcijâ, iespçjams, arî prasa augstu vçrtîbu. Ja mçs to pieòemsim, mçs pieòemsim paðreizçjo, mçs darîsim atbilstoðus finanðu lîdzekïus, droði vien bûs taisnîba, ka mçs atklâsim labu personu, kas veic „farmaceita tulkotâja” profesiju, un mçs esam apmierinâti ar paðreizçjo sadarbîbu.