Tauku izmantodana cdinadanas tehnoloiija

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas ir iesaistîtas jûsu uzòçmuma izveidç? Neatkarîgi no tâ, kâdâ adresç viòi kaut ko dara - kopumâ vai lai sadalîtu tos gabalos, mçríçjot uz iepriekð definçtâm adresçm vai virtuâliem plauktiem. Nav nozîmes, ja dodat lielu uzòçmumu, mazu uzòçmumu, jûs esat mâjsaimniece vai vienkârði parasts pelçks cilvçks. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas, kas pavada daudzos dzîves lîmeòos, konkrçtâs dzîves situâcijâs tiek liktas uz pjedestâla.

Kas mûsdienu pasaulç nav viedtâlrunî vai planðetdatorâ? Kas nepârskata fotoattçlu galeriju, filmas, nesaglabâ failus, kurus viòð lejupielâdç no interneta, vai pat nesûta tos uz plaði pieejamajiem "mâkoòiem"? Ka jums tas izskatâs. Jums ir telefons, un jûs piekrîtat tam, ka nezinât par svarîgo lomu, ko jûs ieòemat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai menedþerus, kuriem ir savs fons cilvçka prâtâ - smadzenes, kas ir tik jutîgas pret gribu un nepiecieðamâs lietas, kâ arî uzglabâðanas programmas. Palîdziet savai galvai, nedodiet putekïus dzîvoklim, pretoties bailçm un labâk strâdât. Vai nav nepiecieðama? Protams - visi gribçtu. Un viòð izvçlçjâs piedâvât savu projektu uzglabâðanai. Uzglabâðana par to, kas notiks ar jums, ko jûs kâdreiz esat sapòojis par to, ko vçlaties glabât. Kâ jau iepriekð tika minçts, jûs nosakât, kas ir vçrtîba, un kas nav, un vçrtîgâm lietâm ir jâbût (patieðâm, bez tâ jûs nevarat apiet, un tâs ir jâvâc un jâmaríç. Nepârtrauciet, ka jûs kaut ko aizmirsîsiet, pârtraucat pat atcerçties ðâdus darbus, ko mçs pârbaudâm, izturoties pret citâm iespçjâm, radâm jaunas lapas, parâdâm jaunus redzeslokus un sniedzam plaðu vietu. Pateicoties tam, ka jûs izmantojat programmu uzglabâðanai, jûsu tçmas un domstarpîbas par ikdienas dzîvi vismaz tiks iekïautas iespçjamâ rezultâta daïçji atrisinât. Tas ir jûsu laiks, un laiks ir vçrts organizçt. Piedâvâjums tiek apmâcîts îpaði nesenajiem uzòçmçjiem, kuri nevçlas hit stagnâciju, kas ir pamanâma iesâcçjiem un visiem, kas ir klienti tieðajâ jomâ. Nedodiet sev muïíi. Izvçlieties uzticamîbu.