Stipribas aprciini

Precîza kravu stâvokïa un prâta noteikðana ir nepiecieðama iekârtu tehniskâ stâvokïa, materiâlu atlases, bojâjumu cçloòu noteikðanas vai izmaiòu un restorânu iespçju analîzei.

Klubâ ar iepriekð minçto mçs izmantojam skaitliskas metodes, lai noteiktu slodzes lîmeni, pçdçjo galvenokârt galîgo elementu metodi (FEM.Galîgo elementu metode var darboties arî ar statiskiem elementiem, kad tie ir aktîvi. Dinamiskajos jautâjumos galvenâ loma ir, piemçram, slodzes izmaiòu âtrumam, berzei un mediju plûsmâm. Tiek veikti arî acu aprçíini, lai noteiktu bojâjumu un bojâjumu cçloòus.Tipiskas analîzes, kas saistîtas ar mez aprçíiniem, galvenokârt attiecas uz:- stresa un deformâcijas stâvokïa pârbaude kritisko teritoriju projektçðanâ, \ t- valsts korekcija, samazinot struktûras intensitâti, \ t- kaitçjuma cçloòu pârbaude un to ietekme uz darbîbâm, \ t- lçjumu un plûsmu modelçðana.Turklât mînu aprçíini atceras vairâk nekâ bagâts regulçjums jûrniecîbas nozarç. Izstrâdâjot peldoðu vai iegremdçjamu struktûru, detalizçta FEA analîze par to pilnvarâm un citiem raksturlielumiem apstâjas ar atslçgu uz jaukiem un uzticamiem risinâjumiem.Visekonomiskâk ir veikt sâkotnçjâs analîzes jau projekta sâkumposmâ. Tas novçrsîs kïûdas turpmâkajâ projektçðanâ. Svarîgâkais aprçíinu elements ir pârbaudît konstrukcijas tieðo stiprîbu. Gan kopumâ, gan galvenajos mezglos. Mes aprçíini tiek izmantoti arî, lai novçrtçtu noguruma spçku.Pçdçjos gados ir notikusi revolûcija mucu aprçíinâðanâ un pakâpeniski atveras lîdz vietçjâs plastifikâcijas nepieïaujamîbai. Sazinoties ar to, jûs varat vairâk un vairâk labprât gaidît ekstremâlus jautâjumus un aizsargât ûdens katastrofas, kas var notikt. Paðlaik tiek izstrâdâti standarti, lai mazinâtu sadursmes laikâ radîto kaitçjumu. Milzîgo attîstîbu norçíinu aprçíinâ ierosinâja ES projekti "Harder" un "Goals". Pieaug mesu skaitïoðanas izmantoðana.