Sterilitates testi

Vai ar sievieti nolçma pieteikties bçrnam? Tas ir lieliski! Tomçr pçc pâris mçneðu neveiksmîgiem mçìinâjumiem ikvienam cilvçkam rodas nepatîkama doma: "Vai man ir mazliet nepareizi?". Ðâdâ gadîjumâ nav vçrts nepatikðanas, vienkârði dodieties uz auglîbas pârbaudi. Tipu gadîjumâ bûs klât spermas analîze, tâ ir pilnîgi nesâpîga un var izkliedçt visas ðaubas.

Tâ vietâ, lai internetâ meklçtu "spermas pçtniecîbas cenu", vienkârði dodieties uz visstraujâko analîtisko laboratoriju un detalizçti uzziniet par cenu sarakstu un pçtniecîbas jomu. Ir citi ðâda veida analîzes veidi. Vissvarîgâkais jeb spermiogramma ïauj pilnîbâ novçrtçt spermas stâvokli. Daþos panâkumos pietiek novçrtçt spermas kvalitâti un novçrst jebkâdus traucçjumus. Ðâda pçtîjuma izmaksas ir aptuveni 100 PLN, atkarîbâ no laboratorijas, kurâ mçs to darâm. Rezultâti tiek pârnesti no normas pâris dienas.

Jautâjumos par to, kâ tiks konstatçtas novirzes no normas vai arî, ja mums vçl ir diagnosticçti daþi traucçjumi, ir vçrts apsvçrt sareþìîtâkus pçtîjumus (ts CASA. Ðî pçtîjuma laikâ tiek pârbaudîts spermas morfoloìijas gals, to enerìija un antivielu un aktîvo leikocîtu klâtbûtne.

https://sprtanol24.eu/lv/

Interesants jautâjums ir tâ sauktais seminogramma, kurâ papildus daudziem spermas testiem galvenâ uzmanîba tiek pievçrsta arî sçklas pûslîðu un prostatas funkcionçðanai. Pçdçjâ iespçja ir iegâdâties visaptveroðu piekriðanu reproduktîvâs sistçmas stâvokïa problçmai. Paðreizçjais pçtîjums tiek sniegts gadîjumâ, ja galvenie panâkumi nedod konkrçtu atbildi par to, vai lieta ir nepareiza.

Kad sagatavoties spermas analîzei? Ik pçc 5 dienâm pirms eksâmena klientam ir jâatsakâs no visâm fiziskajâm aktivitâtçm ðajâ un masturbâcijâ. Ðajâ sezonâ ir vçrts neizmantot diçtu vai aktivitâtes. Dalîbnieks ir vienkârðs - dzîvesveids pilnîbâ ietekmç spermas situâciju un jebkuras izmaiòas pirms testa var falsificçt savu produktu.

Testa dienâ mçs uzòemamies laboratoriju, kurâ mçs vadâm savas spçjas. Tad mçs saòemam spermas konteineru. Laboratoriju grupâ materiâls tiek savâkts uz vidi - pateicoties tam, ir 100% pârliecîba, ka tas ir "jauns" un uzglabâts.