Spcle iemmc violetus matus

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tas patieðâm tiek absorbçts tajâ, ka, ja es gribu, lai tas izskatâs perfekti, es varu seðas reizes vienu pîti, piestiprinât matu aksesuârus vai uzvilkt to. Viòð mîl skolu un organizç viòus. Viòas nesenais radîjums, Princesses Joker, bija arî oriìinâls, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Pçc kontakta, mana mâte viòâ sajaucâs ar vairâkiem bizçm, ar tiem pievienojot lokus. Tad ðî brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Patiesîbâ es paskatîðos uz vietâm .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ lieliska princese. Tomçr, kâ tas notiek ar princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka kopð instalâcijas sâkuma ir pagâjuðas divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja redzçjumu, un viòas runâ tâ aizgâja vairâk vai mazâk kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros princese, kas ir ïoti pakïauta". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagriezti piepildîtas kokas daïâ. Jo, kâ jau teica iepriekð, mçs jau esam pieredzçjuði matu liekðanâ, lai viss mums bûtu âtrâkais. No otras puses, viòas mâte bija gatava divdesmit minûtçs.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus