Slidods makonis

Visam uzòçmumam, kam ir skatuve, bûs vajadzîgs otrs dzîvoklis uzglabâtajiem datiem. Viens no interesantâkajiem ðî jautâjuma risinâjumiem ir nokïût no interneta mâkoòa, kas apkopos jûsu uzòçmuma datus par ârçjiem serveriem. Aplûkosim rûpîgi, kâdas priekðrocîbas un trûkumi rada risinâjumu.

Funkcija ir kontakts ar saglabâtiem datiem neatkarîgi no paðreizçjâ datora, kurâ strâdâjam. Tas nozîmç, ka labs, kas nepiecieðams, lai apskatîtu datus, ir tîmekïa pârlûkprogramma un jûsu mâkoòa konta pieteikumvârds un parole. Tad ir ïoti funkcionâls risinâjums, jo îpaði uzòçmumiem, kas veido daudzas filiâles. Tas ïauj veikt nelielu datu pârsûtîðanu starp tiem. Ir arî uzlaboti risinâjumi, kur, lai piekïûtu mâkonim, tiek piedâvâta unikâla programmatûra, kas nodroðina materiâlu apskati tajâ. Mâkonis erp ir ideja uzòçmumiem, kas strâdâ tâ sauktajâ mâkonî. Tâ ir slikta lietoðanâ, pateicoties kurai cilvçki bez speciâlâm zinâðanâm spçs to risinât bez jebkâdâm problçmâm. Vçl viens mâkoòa îpaðums ir ietaupîjumi, kas veikti, iegâdâjoties aprîkojumu un iznomâjot darbiniekus, kas prasîja kameru un programmatûru. Savu iekârtu piederîba bûtu saistîta ar nepiecieðamîbu iznomât papildu telpu, kur tâ bûtu, un tâdçjâdi radîtu papildu izmaksas. Viena no galvenajâm mâkoòa priekðrocîbâm uzòçmumiem ir tâ bezsaistç. Uzticot savas iespçjas profesionâlam uzòçmumam, jums tiek garantçts, ka pat tad, ja jûs esat hakeru uzbrukuma mçríis, nekâda informâcija netiks bojâta, un, ja jûs to âtri zaudçsiet, tie tiks atgûti. Saziòa ar mûsu pakalpojumu sniedzçja noteikto lçmumu ir pats lçmums. Tomçr ir iespçjams rakstît atbilstoði, lai pakalpojumu sniedzçjam bûtu iespçjami mazâka piekïuve tiem. Vienlaikus iespçjams nolîgt mâkoni, kuru mçs uzskatîsim par pilnîgu kontroli. Bet pçdçjais risinâjums ir dârgs, kas liek mums uzturçt papildu speciâlistus, tâpçc mûsdienâs to galvenokârt izmanto visas korporâcijas.