Silditaju rathodanas procesu

Komunâlo pakalpojumu çkâs, kâ arî daþâdâs darbavietâs ir jâbût droðîbas slçdþiem. Tie ietver labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementus, galvenokârt sprâdziendroðas un ugunsdzçsîbas iekârtas. Pateicoties tiem, ir svarîgi izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi palielinâs daþâdu stilu jaudu un var tikt izmantoti daþâdu situâciju dçï.Kvadrâ ir noderîgi droðîbas slçdþi ar îpaðiem vârstiem, kurus var izmantot arî bîdâmâs un pagrieþamâs durvîs. Ir svarîgi dot tiem norâdîjumus, t.i., esoðâs iekârtas. Droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem tiek pievienoti arî droðîbas aizsargiem. var tikt izmantoti vâki, tomçr darbîbas laikâ ierîces ir pienâcîgi jâinstalç, jo to jçga ir iekârtu ekspluatâcijas droðîbas apdroðinâðana.Novietoðanas slçdþi ar droðîbas darbu tiek izmantoti abu maðînu sprâdzienbîstamîbas diapazonâ, kad tie ir uzstâdîti. To pieòemðanas mçríis ir tradicionâlâs ES direktîvas.Vçl viens veids ir avârijas apstâðanâs lînijas slçdþi. Tâ rotç montâþai maðînâs un ierîcçs, kuras nevar nodroðinât, izmantojot noòemamus maðînas vâkus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþi atðíirîbâ no pozîcijas slçdþiem mçdz izraisît e-stop funkciju visâ kabeïa garumâ.Droðîbas slçdþu veids ir arî slçdþi, lai pârbaudîtu droðîbas jostu un droðîbas jostu nospriegojumu. Tas pielâgojas patçriòam ierîcçs, kas nodroðina materiâlu nodoðanu. Viòu uzdevums ir turpinât uzraudzît jostas sprieguma pakâpi. Slçdzis ir ieslçgts pareizas siksnas spriegojuma laikâ.