Rzeszow kases aparats

Katrs uzòçmçjs, kuram savâ uzòçmumâ ir kases aparâti, katru dienu cînâs ar bagâtîgâm problçmâm, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ visas datoru iekârtas, kases aparâti nav brîvi no defektiem un daþkârt arî sabojâti. Ne visi uzòçmumu îpaðnieki zina, ka jebkurâ elementâ, kurâ ieraksti tiek veikti, izmantojot kases aparâtus, vajadzçtu bût jaunai ðâdai ierîcei - ðobrîd gadîjumâ, ja galvenâ ir kïûme.

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai palîdzîbu, var izraisît nodokïu iestâdes uzliktu sodu, jo tas neïaus pârdot sarakstu galvenâs ierîces darbîbas laikâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj kases servisa buklets. Ðajâ sakarâ ne tikai tiek veikti visi ierîces remontdarbi, bet arî dati par kases aparâta fiskalizâciju vai tâs atmiòas apmaiòu. Pakalpojumu grâmatâ jâiekïauj unikâls numurs, ko kases rîcîbâ ir nodokïu iestâde, uzòçmuma nosaukums un to telpu adrese, kurâs tiek izmantota nauda. Visi ðie ziòojumi ir derîgi nodokïu inspekcijâm. Visi jaunumi, kas saistîti ar naudas lîdzekïu apzinâðanu, ir arî specializçta dienesta uzdevumi, ar kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir svarîgi - jums jâinformç nodokïu pârvalde par visâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs bûtu jâveic nepârtraukti, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases atmiòu, jums ir jâmaina atmiòa nâkamajam, vienlaikus saglabâjot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana, visticamâk, bûs, piemçram, tâ remonts, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðî lieta vçlas tikt veikta nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek izveidots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un vçl viens - uzòçmçjam. Tas prasa, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar daþâdiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ defekts var rîkoties, uzliekot birojam sodu.