Rupnieciskas dujmadinas gdioa

Spçcîgajam plus plus rûpniecîbai ir nepiecieðamas maðînas. Maðînas var pastâvçt atðíirîgi, tâm ir jâizmanto tikai viena puse. Viòiem ir jâbût sertifikâtam un tehniskâs inspekcijas birojam jâpieðíir ðim priekðmetam. Ðîs divas vçlmes ir absolûti nepiecieðamas.Ko darît, ja maðînas sertifikâcija nenotiktu, kad to iegâdâjâmies, lieta no maðînas vecuma sâkuma (tâ tika iegûta gados, kad nebija ðâdu nosacîjumu, vai emitents mums nedeva labu sertifikâtu?

Ja mums nav sertifikâta, mçs to varam no maðînas. Modernâ vietâ jums ir jâatrod uzòçmums, kas rada atïaujas sertifikâta izsniegðanai. Pirms maðînas sertifikâcijas notiek bûtiska diagrammu analîze. Tie ir elektriski, strukturâli, pneimatiski un hidrauliski taustiòi, kas jâiesniedz kopâ ar pavaddokumentiem. Ja mums nav ðâdas dokumentâcijas, bûtu nepiecieðams nolîgt sertificçtu uzòçmumu, kas atjaunos shçmas (tikai viena sistçma, sistçmas atgûðana bûs slikti dârga, tâdçï, ja mçs kâdreiz pçrkam maðînu bez shçmâm, padomâsim par to divreiz. Pçc dokumentâcijas analîzes nav sertifikâta, ja tam nav ðíçrðïu.Maðînu sertifikâcija ir pirmais posms ceïâ uz simts procentiem droðas maðînas. Pçc sertifikâcijas viòð ierosina inspekcijai uzaicinât Tehniskâs inspekcijas biroju. Ja Tehniskâs pârbaudes birojs atïauj, mçs varam ïaut darbiniekiem strâdât pie maðînas. Bet, ja mçs vçlamies bût pârliecinâti, ka Polijas organizâcija ir patiesi droða, es iesaku pârbaudît mazas vai bûtiskas prasîbas.Maðînu sertifikâcija un pamatprasîbu revîzija un pamatprasîbu revîzija bieþi vien ir viena un tâ paða uzòçmuma aktivitâte. Veicot minimâlo prasîbu vai pamatprasîbu revîziju, lîdzîgas kontroles tiek izveidotas kâ sertifikâcijas laikâ. Tiek pieprasîtas visas raþotâja sistçmas un dokumentâcija, un tiek pârbaudîti darba vietas norâdîjumi un droðîbas risinâjumi. Daudzi uzòçmumi ir tâdâ veidâ, ka, ja viòi pamanîs daþas nepilnîbas vai trûkumus, viòi paði ierosinâs izmaiòas un izmaiòas, lai uzlabotu veselîbu un droðîbu.