Postnet bingo fiskala kases aparats

Paðlaik gandrîz jebkurâ veikalâ mçs veicam datorizçtu pârdoðanu. Tâpçc ðâda veida noieta pamata interjers ir fiskâlâ kase bingo xl - ierîce, kas pârâk daudz plâno veikt apgrozîjuma reìistrâciju, kâ arî nodokïa summu gan siltâ, gan PVN, mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

Pirmais droðais ðîs kameras veids ir ERC kases aparâts. Tas ir tâlu no zemas ierîces, kas satur relatîvi zemu RAM atmiòu (jauda ir no viena lîdz astoòiem megabaitiem. Viòai parasti ir pietiekami daudz viòas apmçram piecus gadus - pçc paðreizçjâ posma îpaðniekam ir jâiegûst jauns kases aparâts vai vienkârði jâaizstâj fiskâlais modulis. Jûs varat pieslçgt ârçjâs ierîces ERC fiskâlajai valûtai, bet jûs nevarçsiet pârdot, izmantojot datorprogrammu.

Starp ERC veidiem ir, piemçram, pârnçsâjamie kases aparâti, kas ir zinâmi un ar nosaukumu mobilie kases aparâti. Tie vienmçr tiek izmantoti îsos veikalos vai tirgos vai tirgos, kur to kompaktais izmçrs ir liela priekðrocîba. Ir populâri arî atseviðíi kases aparâti ar nedaudz lielâku brîvîbu nekâ pârnçsâjamie modeïi. Var pievienot citas ierîces, piemçram, svarus.

POS kases aparâts ir daudz modernâks aprîkojuma veids. Datori, kas pielâgojas apgrozîjuma ierakstam, un daudzu citu pasâkumu îstenoðana, kas attiecas uz produktu datu vâkðanu papildus to pârdoðanai, pielâgoties tiem. Vienkârðâkâs POS sistçmas parasti raþo: fiskâlo printeri, tastatûru, monitoru (gan standarta, gan pieskârienu un datoru. Ja tas ir iekïauts radîðanâ ar paplaðinâtu sistçmu, kases aparâtu var sajaukt ar gandrîz visâm ârçjâm atbalsta ierîcçm.

POS kases aparâts ir ïoti izdevîgs ieguldîjums, jo, atðíirîbâ no ERC valûtas, tam ir iespçja paplaðinât RAM, apmainîties ar programmatûru vairâkâs un instalçt jaudîgâku procesoru. Jâatzîmç, ka paðreizçjâ sistçmâ finanðu ierîce patiesîbâ nav kases aparâts, bet printeris, kas izsniedz kvîti.