Pneimatiskie parvadajumi un dezinfekcija kokrupnieciba

Nozarei ir daudz risinâjumu, kas atbilst îpaðâm vadlînijâm. Tas nodroðinâs labu un estçtisku darbîbu. Atkritumu attîrîðanas sistçma ir vienîgâ no ðâdâm pieejâm. Viòð redz likteni daudzâs nozarçs, kur tiek uzskatîts, ka tas strâdâ ar tâlu attîrîðanas veidu. Ðîs metodes lietderîgâ darbîba ir ârkârtîgi svarîga, jo atteice un darbîbas traucçjumi var izraisît ïoti nopietnas sekas.

Kur tiek izmantota putekïu nosûkðanas sistçma?Vispirms ir nozares, kurâs darba laikâ rodas putekïi. Piemçrs, iespçjams, ir koksne vai metâlapstrâde un rûpnîcas, kas raþo pârtiku vai farmâciju. Wonder, kâpçc jums ir nepiecieðams, lai novçrstu ðo putekïu vispâr. Kâpçc ne tikai gaidît viòu, kamçr viòð nav aizgâjis? Ir vairâkas izcelsmes. Pirmkârt, tai bija jâuzskaita sprâdzienbîstamas un uzliesmojoðas îpaðîbas. Tas var bût pârspîlçts maksât, bet atgâdinât vienkârðo metodes pieredzi. Izðïakstîtie milti ugunsgrçka laikâ var sadegt ïoti spçcîgi, radot ugunsgrçku. Ir jauni dati par lielu cietes devu. Jâapzinâs, ka, ja ðâds liels un ðíietami droðs materiâls, tas ir pârliecinâts, ka dzîvos pareizais drauds, tad kâdus citus reaìentus var darît. Turklât òemiet un rûpieties par to cilvçku darba apstâkïiem, kuri pârtrauc raþoðanu. Ja viòiem ir nepiecieðams staigât putekïainâ vidç, to veiktspçja, iespçjams, samazinâsies. Tas nav bez uzdevuma, ka ðie cilvçki bieþi ir jutîgi pret ieelpotiem, kaitîgiem putekïiem. Mazie gaisâ augoðie elementi arî atceras negatîvo ietekmi uz daudzu maðînu raþoðanu.

Putekïu ieguve saskaòâ ar ATEX informâcijuÐâdu apdraudçjumu dçï ðî modeïa metodçm jâatbilst attiecîgajâm ATEX direktîvas prasîbâm. Pateicoties ðo noteikumu ievieðanai, putekïu noòemðanas sistçma nodroðina pareizu darbîbu. Lai aizsargâtu iekârtu no sprâdziena, tâ identificç tâs kritiskâs problçmas un koncentrçjas uz to aizsardzîbu. Mûsdienîgâ dizainâ ir rûpîgi jâizvçlas materiâli, no kuriem tiks radîta visa instalâcija. Daþâdos veidos antistatiskas sistçmas, piemçrota iekârta un mçraparatûra ir labas dezinficçðanas sistçmas prasîbas.Atex putekïu nosûkðana vai putekïu nosûkðana saskaòâ ar ATEX noteikumu nodroðina vislabâko aizsardzîbu pret sprâdzieniem bûvniecîbâ. Atcerieties, ka droðîba ir visjaunâkâ, un stili, kas to nodroðina, ir vçlme bût par labâko formu.