Personiga nodaia amica

No otras puses, cilvçkresursu departaments katru dienu algo algas ar îpaði svarîgiem jautâjumiem, kas saistîti ar sociâlajiem jautâjumiem un darbinieku nodarbinâtîbas vajadzîbâm zinâmâ zîmolâ. Agrâk korporâcijâs ðîs jomas darbinieki izmantoja visus HR un algas vienumus, visi dokumenti tika sagatavoti manuâli. Tagad mçs varam izmantot sareþìîtas datorprogrammas. Tie ir ïoti nozîmîgi katras cilvçkresursu nodaïas, kâ arî algas, jo tie samazina risku, ka varçtu rasties kïûdas, kas varçtu rasties, ievadot IT organismam uzticçtos.

Sage Symfonia Kadry un Wages ir tipiska cilvçkresursu programma, kas darbojas kopâ ar programmu Pùatnik, ko bieþi izmanto, lai apkopotu informâciju sociâlâs apdroðinâðanas iestâdei. Ðî programma intuitîvi tiek iesaistîta grupâs, kas nenozîmç, ka personai, kura to sniedz, var bût sava veida attieksme darba laika aprçíinâðanâ vai cilvçku samaksâðanâ. Tas vienmçr prasa, lai jûs uzrauga programmu un izmantotu labus datus.

Tâdas informâcijas iekïauðana kâ darba laiks vai atalgojums un nodokïi, tâtad tikai tîra matemâtika, kas balstîta uz sistemâtiku, dokumentçjot cilvçka nostrâdâto laiku. Lai aprçíinâtu algu un darba stadiju, tiek òemti vçrâ daþâdi faktori: nostrâdâto stundu skaits, nepilna laika, atvaïinâjuma tiesîbas, darba pieredze un daudzi citi jautâjumi. Uzòçmums nodarbina vairâkus simtus darbinieku, no kuriem katrs ir atðíirîgs atbilstoði, tad jums ir nepiecieðams patieðâm labs vadîtâjs vai darba datorprogramma, kas aprçíinâs iemaksu un kompensâciju darbiniekam. Tâdas programmas kâ Sage Symfonia ïoti bieþi izmanto âtrgaitas kompânijâs, kas maksâ vairâk nekâ desmit cilvçku. Tad ir nepiecieðams sistematizçt raþoðanas un atalgojuma dimensiju, un, aprçíinot ðîs situâcijas patstâvîgi, jâaplûko bagâtîgais kïûdu risks. Veiksmîgi izmantojot datorprogrammu, darbinieka uzdevums ir tikai apzinîga, precîza datu ievadîðana uz platformas, kuru programma precîzi nosaka pabalstu apmçru.