Periodiski urina testi

Neviens nevçlas apmeklçt ârstu, jo jûs nezinât, tâpçc jûs neparâdîsiet, ka esat nopietni slims. Tomçr laiku pa laikam jums ir jâstrâdâ ar regulârâm pârbaudçm, kas var parâdît, cik pilnîga ir pacienta veselîba. Tas ir daudz sliktâk, ja runa ir par ginekoloìisko izmeklçðanu, jo tas personai ir ïoti saspringts. Nav brînums, ka, tâ kâ ðâdas vajadzîbas nav, tas nozîmç nenoteiktu nâkotni. Parasti ðâds apmeklçjums ir kâ kauns pçdçjo, ka tas ir ïoti neçrts un neçrts.

Apzinâta lîdzdalîba meklçðanâTomçr ir tâdas ierîces kâ kolposkopi, kas vçlas padarît ðo konsultâciju daudz labvçlîgâku sievietçm. Pacienti varçs ne tikai klausîties ârsta sausos faktus, bet arî skaidri redzçt, ko viòð apliecina. Tas bûs pçdçjais papildinâjums, kas saistîts ar pçdçjo, ka ðâdas preces ir dekorçtas ar kameru. Mûsdienu padomç, nevis klausoties sausu informâciju par to, kas ir veselîbas stâvoklis, pacients droði vien ïoti apzinâti îsteno rezolûciju pieòemðanu par to, kâ meklçt ârstçðanu.

Pirmâ vizîteÐâda pieeja kâ realitâte nav tipiska, îpaði, ja sieviete pirmo reizi ir ginekologâ. Pati vizîte ir spçcîga pieredze. Un turklât ârsta klâtbûtnç jums bûs pastâvîgi jâuzrauga sevi no iekðpuses. No jaunâs tîmekïa vietnes ir vieglâk izveidot savienojumu ar ârstu, kurð varçs iesniegt pacientam, kâ viòa novçrtç savu veselîbu noteiktâ sezonâ un ko viòa iesaka lîgumâ. Acîmredzot, ekrânâ redzams, uz ko tâ atbildçs, kad tâ pilnîbâ aprakstîs daþâdâs izmaiòas un parâdîs tâs ekrânâ, pacients varçs uzzinât stâvokli, kurâ tas atrodas.palîdzçtÐajâ metodç, ja jums jau ir jâsâk ârstçðana, ðâda lçmuma pieòemðana nenotiks. Pacientam, visticamâk, atcerçsimies, ka daþu slimîbu gadîjumâ viòa tiks izârstçta pçc iespçjas âtrâk. Var izrâdîties, ka kolposkopu klâtbûtne ginekoloìiskajâ birojâ kalpos dialogam starp ârstu un pacientu, kâ rezultâtâ tiks pieòemts vispiemçrotâkais lçmums, kas saistîts ar palîdzîbas sniegðanu, dodot pareizu diagnozi gadîjuma variantu gadîjumâ.