Perfekcionisma veidi

Es esmu prasîgs klients. Mani sagatavotie sagatavoðanâs darbi un ieòemamais amats uzòçmumos mani ïoti lika. Ne tikai cilvçkiem un manas apkârtnes dâmâm, bet varbût tikai viens otram attiecîbâ pret otru. Esmu iemâcîjies bût perfekcionists, es arî pieprasu no rîkiem, ko es izmantoju - perfekcionismu.

Uzòçmuma dibinâðana bija vçrsta uz daudzâm bailçm un lielu ieguldîjumu, tâpçc es ïoti labi izvçlçjos savus kolçìus, vietu un instrumentus, kas vajadzîgi manâ praksç. Kad kolçìis man ieteica programmu uzòçmuma apkalpoðanai, es daudz par viòu izlasîju, un tad es gribçju to izmçìinât. & Nbsp; Lai pârbaudîtu produktu, ko lejupielâdçju, & nbsp; programma & nbsp; cdn xl demo no raþotâja kartes. Viòð bija ïoti pârsteigts. & Nbsp; Izrâdîjâs, ka sagatavoðanâs bija tas, ko es meklçju. Programma izpildîja visas manas cerîbas. Es nevarçju gaidît, lai mani cilvçki sâktu vadît uzòçmumu un iekarotu tirgu.Es negribu viegli pieòemt savus lçmumus. Lielais tirgus ir iespçjas, kas tiek zaudçtas, lai tâs pielâgotu cieðâm vajadzîbâm, un pat ðûtas "ar spçku", un pçc kâda laika tiek pausts, ka bûs tikai ilûzija. Tas noteikti nebija tas, ko mçs vçlçjâmies. Izieðana no lîguma parasti ir problçma. Tâpçc îpaða problçma ir cdn xl demo programmas bezmaksas versija. Tas palîdz dziïi pieòemt lçmumus. Jûs varat mierîgi, bez laika spiediena domât par to, vai to, kas, iespçjams, pârstâv to, ko es gribu. Es augstu vçrtçju raþotâjus un pârdevçjus, kas sniedz ðâdus risinâjumus. Man ðíiet, ka tas apstiprina viòu integritâti.Ikvienam ir vajadzîgs veselîgâkais un vislielâkais sava zîmola attîstîba. Lai rezultâti bieþi vien bûtu jâgaida diezgan ilgi. Tomçr, izvçloties pareizos instrumentus vai programmas, ðeit ir daudz.