Pelcki ombre mati

Mans brâlçns ir ïoti ieinteresçts izklaidçties ar matiem, jûs varat strâdât viòâ stundas un plânot. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja vçlaties visu izskatîties jauki, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, katru reizi liekot uz tiem matu aksesuârus vai uzspieþot tos. Viòð mîl skolas spçles un izpilda viòus. Viòas pçdçjâ loma kâ princis Joker bija arî jautri, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte sajauca viòas mazâs bizîtes ar tâm piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Es izskatîðos sîkâk cirtos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ svarîga princese. Bet, kad runa ir par aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neiekïaujot pçdçjo, vairâk nekâ divas stundas ir pagâjuðas kopð mâcîbu uzsâkðanas. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas valodâ tâ skançja nedaudz vairâk, "protams, es nevçlos, jo es neatceros aristokrâtu, ne vairâk kâ viòai." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati piesaistîti brîvâ kokâ. Jo, protams, kâ mçs jau iepriekð teicâm, mçs jau esam gâjuði cauri viòas matu radîðanai, un tajâ paðâ laikâ tas bija ïoti gluds. Viòas mâte, no vienas puses, es biju nâkamâ un daþu mirkïu laikâ.

Labâkâs meiteòu matadatas