Partika un pinnes

Nesen mums bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka es bûðu pârsteiguma veids manai draudzenei. Savos plânos man bija DIY veikalâ divas çdienu vakariòas un deserts, kas tika dots vîna apkârtnç un aromâtiskâm svecçm. Pirmâ ideja - íemmîtes. Ïoti delikâts çdiens, bet arî grûti sagatavojams, jo gliemenes var labi cept, lai izietu no tâm.

Diemþçl ðefpavârs no manis ir diezgan viduvçjs. Patiesîbâ es varçtu teikt, ka tas ir iesâcçjs, jo tad tas bûtu par patiesîbu. Viòð internetâ ir atradis ðo sandaïu. Diemþçl bija jâsaprot puse no teksta, jo viss tika izveidots angïu valodâ! Taèu, tomçr, es nepadevos, visu iemetu tulkotâjâ un ietu uz elementu, kopâ ar pavâra intuîciju (ko es, iespçjams, neesmu. Es nolçmu, ka es nodroðinâðu ðos mîdijas dârzeòu uzòçmumâ. Tomçr es aizmirsu, ka jums vispirms ir jâatgrieþas un jâsagrieþ dârzeòi. Tâ atvçra stresu, jo skatuves posms bija mazâks un man bija spçcîgs. Es sâku sagriezt dârzeòus, es tikai gadîju, ka gribu individuâlu pirkstu ... Nu, kâ dabisks puisis, ko es nepadevos. Es nâcu klajâ ar ideju - dârzeòu kuteri. Tas, bez ðaubâm, bija bullis. Nepietiek, ka es saglabâju daþus mirkïus grieðanas laikâ, man nebija jâuztraucas par vienkârðu darbîbu, izmantojot ðíçlçju. Ja ðî summa pastâvçtu, viòð ieliktu íemmîtes uz sviesta. Viss bija cepts tieði tâpat kâ attçlâ no interneta viedokïa, kurâ atradu recepti. Tomçr es aizmirsu, ka man bija jâveic zupa. Es âtri pârlçktu uz vietçjo veikalu skâbo zupu burkâ un izdzçju to uz pot un pçc tam vienkârði pagatavoju. Desertam man bija savs mâjâs gatavots saldçjums saldçtavâ. Ir labi, ka es motivçju sevi to izdarît iepriekðçjo dienu, jo es vairs nebûtu spçjîgs kaut ko darît. Man jâatzîst - maz laika, kas mani izglâba dârzeòu kuteris, saglabâja manas divu çdienu vakariòas. Persona tika uzsâkta un lieliski cienîja manas kulinârijas prasmes.