Padnodarbinatibas skaititajs

Dr Farin Man

Ikvienam, kas skar sareþìîto paðnodarbinâtîbas mâkslu, ir jârisina daudzi svarîgi lçmumi. Viens no tiem ir darbavietâ nepiecieðamo çrto iekârtu izvçle. Arî nelielâ veikalâ - servisa punktâ - darbosies arî lielveikalu fiskâlais terminâls, kas ietver finanðu printera funkcijas un datoru ar lielu skaitïoðanas jaudu.

Fiskâlie terminâïi ir informâcija par mûsu nodokïu sistçmu tirgu, un lîdz pçdçjai reizei mçs nereti bieþi vien esam tiesîgi tos redzçt, pçrkot produktus vai pakalpojumus. Ar laiku viòi gûs ilgtermiòa popularitâti, jo viòi ietaupîs vçrtîgu mâjokli darba vietâ. Tâs ir funkcionâlas un spçcîgas ierîces, kas ir ideâli piemçrotas daudzu gadu intensîvai ekspluatâcijai. Terminâli izceïas, pateicoties datoru sastâvdaïu izmantoðanai no plaða plaukta. Viegla un spçcîga pârstrâdâtâja un liela RAM atmiòa nodroðinâs pareizo iespçju izmantot trauku pat tad, ja pârdoðana ir daudz darba. Papildu ieguvums ir ceïð, no kura izvçlçties vairâkus displeja veidus. Kad mçs vçlamies pçc iespçjas âtrâk ietaupît vietu, mçs varam izvçlçties displeju terminâïa korpusâ. No otras puses, ja mçs dodam priekðroku citam risinâjumam, monitora aizmugurç varam izvçlçties brîvi stâvoðu vai apturçtu displeju. Neapðaubâmi, terminâlim ir iespçjams pievienot arî papildu ierîces. Pateicoties daudzajâm ostâm un bezvadu savienojumiem, iegûstam spçju sazinâties ar daudzâm iekârtâm, piemçram, svîtrkodu lasîtâju, maksâjumu terminâlu, mçrogu vai mini spilventiòu. Terminâïa pçdçjâ priekðrocîba, kas ir vçrts uzsvçrt, ir spçja un spçja nomainît rullîti, tâdçjâdi izvairoties no palielinâtas valûtas rindas, kad tiek izgatavots papîrs.Tomçr fiskâlais terminâls ir jaunumi, kas, iespçjams, uzvarçs daudzu uzòçmçju sirdîs nelielâ laika posmâ. Ikvienam, kas meklç modernu, tuvu un vieglu ierîci, kas atvieglo darbu komerciâlos uzòçmumos, vajadzçtu domât par to, kâ to iegût.