Ouwiaecim metalapstrade

Paðlaik metalurìija ir joma, kas rada ne tikai plastmasas veidoðanas procesus un lietuves, bet arî ieteicams pçtît grupas makro robeþâs. Ðajâ brîdî parasti tiek pieòemti testi ar metallogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Un tikai atkarîbâ no jaunajiem daþâdu veidu mikroskopiem, tie tika izmantoti metalurìijâ. Mûsdienu stadijâs tie ir neaizvietojami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem materiâliem. Metallogrâfiskie mikroskopi ðajâ jomâ ir vispievilcîgâkie, kurus, cita starpâ, ieteicams izmantot metâlu paraugu vai to atklâjumu izpçtei. Tad ir attçlveidoðanas metode, kas tiek piepildîta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas ïauj novçrot struktûras atomu stadijâ un gaismas mikroskopus, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas tiek veikti, izmantojot ðîs ierîces, ir ïoti svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam atrast cita veida mikrokrâsa produktus vai to uzsâkðanu. Ir iespçjams aprçíinât fâzes ieguldîjumu un precîzi noteikt atseviðías fâzes. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus faktorus no metalurìijas vîzijas. Piemçram, bieþi tiks iegâdâti jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi materiâla struktûras dziïai novçroðanai, pateicoties kam mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûdâm.

Diet StarsDiet Stars - Pārliecinieties par efektīvu svara zudumu, ēdot želejas!

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam âtri atrast materiâla defektus. Vienmçr ir vçrts atcerçties, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir sareþìîta. Sâkot no ðî pçtîjuma sâkuma, to drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.