Optisko diiedru filtri

Nosakot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir daþi ðâda veida putekïu savâcçji. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Tad ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja iekðpusç, smaguma ietekmç, nokrît lîdz paðam putekïu savâcçja apakðam, un attîrîta gâze, kas ir vieglâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Nozîmîga ðâda veida putekïu savâcçju vçrtîba ir karstâ putekïu attîrîðana.

Vçl viens rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tie ir tâdi paði kâ ðie rîki ir populâri darbîbâ, un tiem ir arî daudz vienkârðâka konstrukcija. Jums vienmçr jâdomâ par to, ka to efektivitâte nav cienîga. Jo tie nedarbojas pilnîgâkos raþoðanas veikalos.Filtrçðanas kolektori ir vçl viens veids. Filtrçt kolektorus ðajâ formâ darbojas, ka piesâròots alkohols tiek pildîts ar piemçrotiem audumiem. Pçdçjâ iespçjamâ piesâròojuma gadîjumâ paliek uz auduma, un attîrîta gâze turpinâs. Ðie putekïu savâcçji izceïas ar lielu efektivitâti. Tâpçc viòi pulcçjas populârâkajâs raþotnçs.Ir vçrts atcerçties, ka putekïu ieguve ir noderîga jebkurâ darba birojâ, kurâ tiek izlaistas jebkâdas gaisa piesâròotâjvielas. Ir vçrts padomât par to, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir daudz vairâk, un mums ir jâpielâgo mûsu putekïu savâcçjs interesçs radîtâ darba raksturam. Tas bûtu jâlasa par pareiziem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik tâlu mums vajadzçtu izlemt. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt atðíiras ar tîrîðanas efektivitâti. Tâpçc ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz nozîmîgâki, noteikti bûs daudz spçcîgâki. Svarîgs ir arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kas gûst labumu no labâm atsauksmçm. Ðâdâ stilâ ar godîgumu mçs neizdosimies uz mûsu iepirkto rûpniecisko putekïu savâcçju.