Optiskas iekartas vajredzigajiem

Mûsdienâs tehnoloìija attîstâs ïoti dinamiski. Ðobrîd mçs varam apbrînot mçríus ne tikai makroekonomikas, bet arî mazâkâ mçrogâ, kas ir nano mçrogs. Pçdçjais plâns galvenokârt ir elektronu mikroskopi.

Revitalum Mind Plus

Paðlaik viens no ïoti vienkârðajiem uzòçmumiem, kas rada cita veida optisko aprîkojumu, ir Carl Zeiss AG. Uzòçmums paðlaik bija atvçrts 1846. gadâ. Tâs organizatori bija Carl Zeiss un Ernst Abbe, kâ arî Otto Schott. Pateicoties tam, ka kompânija ir milzîga citu optisko instrumentu raþoðanas pârbaude, ðîs iestâdes ietekme ir ïoti kvalitatîva. Paðlaik elektronmikroskops ir viens no populârâkajiem optikas instrumentiem, kas tiek atskaòots daudzâs augstskolâs. Tad ir ierîce, kas krâsoðanai izmanto elektronu staru kûli. Pateicoties tam, jautâjums par materiâla struktûru ir ticams lîdz atomu periodam. Tomçr, lai zinâtu, ka paraugs, lai es varçtu pârbaudît pçdçjo ierîces tipu, bûtu jâveic elektrîba. Sâkumâ, pirms viòð apòemas to piedzîvot, uz konkrçtas ierîces tas ir pârklâts ar metâla slâni. Jâapzinâs, ka laboratorijas aprîkojuma aktivitâtei ir nepiecieðama darbinieka bagâta pieredze. Ir vçrts atcerçties, ka ar zeiss mikroskopiem veiktos testus parasti raksturo labi secinâjumi, jo fotogrâfijas ir labas, bet tâ vçlas bûtiskas zinâðanas par iekârtu darbîbu.Elektronu mikroskopi ir neatòemams rîks, kas tiek ieteikts daþâdu materiâlu struktûru pçtîjumos. Galu galâ, tâ pakalpojums bieþi ir ïoti sareþìîts un vçlas lielu pieredzi.