Noliktavu sistcma

Pateicoties pastâvîgajai globalizâcijai un visu to sabiedriskâs dzîves elementu internacionalizâcijai, kas tai pievienojas, tas rada nepiecieðamîbu pielâgot atseviðíus produktus vietçjiem tirgiem, kuros tie ir pieejami. Ðîs darbavietas tiek izmantotas gandrîz visâs jomâs, it îpaði IT nozarç un segmentâ. Daudzu tehnoloìisko produktu gadîjumâ minçtâ adaptâcija ir programmatûras pozîcija.

Goji cream

Paðreizçjais pasâkumu kopums, ka uzdevums tiek izmantots, lai noteiktu rakstu pielâgotu konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ ir balstîta uz tâ saucamâs programmatûras vietçjâs versijas sagatavoðanu, tulkojot visas frâzes, kâ arî izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas atbilst izvçlçtajai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð atseviðías sistçmas: metriskâ un iepazîðanâs, kas bûs saskaòâ ar konkrçtâ tirgus pamatiem.Ðis process, ko bieþi dçvç par L10n simbolu, arî izveido atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai papildinâtu tâs pieejamîbu ar jaunu valstu cilvçkiem. Ðis darbs ir ïoti nepiecieðams, galvenokârt, lai atklâtu plaði pazîstamu uzòçmumu daþâdos tirgos. Lai viòi varçtu kïût par labu un taisnîgu skolu, viòiem jâòem vçrâ vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, atseviðías frâzes konkrçtâ reìionâ, un pat izvçlçtâs dialekti. Atbilstoði veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî radîs labvçlîgu tçlu attiecîgajam uzòçmumam.