Musdienu tehnoloiiju sikriki

Rietumos parasti tiek izmantoti daþâdi inovatîvi un populâri tehniskie risinâjumi rûpniecîbai. Tâs galvenokârt ir vçrstas uz darba efektivitâtes palielinâðanu. Tas visbieþâk ir jaunu, âtrâku iekârtu iegâde, kas spçj darît vçl vairâk nekâ esoðâs, novecojuðâs ierîces, un pat daudzas reizes vairâk nekâ tas, ko es nolçmu tçrçt manuâli. Tomçr uzòçmuma darbîbas efektivitâtes paaugstinâðana plânâ palielinât savus ieòçmumus un uzlabot materiâlu kvalitâti, nevis viss.

Katra rûpnîca ir darba vieta daudziem cilvçkiem, kas ir aizsargâti ar likumu. Papildus tam, ka jâmaksâ par savâm grâmatâm un lielajiem sociâlajiem apstâkïiem savâm grâmatâm, viòi vçlas arî apzinâties maksimâlo droðîbu, ko garantç viòu ikdienas pienâkumi. Tas ne tikai strâdâ pie lielâm maðînâm, bet arî tas, ko mçs neietekmçjam un ko jûs nevarat aizmirst. Tas ir, piemçram, gaisa piesâròojoðo putekïu izraidîðana no maðînâm, kas apstrâdâ izejvielas.Protams, ir putekïi, kas ir maz vai pat bîstami. Teorçtiski, íîmiskie tvaiki vai íîmiskâs vielas smalkâkâ daïâ ir bîstamâki nekâ, piemçram, akmens apstrâdes biznesâ raþots smilðakmens pulveris. Patieðâm, tas ir tikai domâðanâ - lai gan íîmiskâ piesâròojuma panâkðanâ tikai neliels skaits no tiem var izraisît redzamus saindçðanâs simptomus, putekïi no citiem materiâliem var kaitçt mums ar lielâku spçku, bet pilnâ apjomâ viòi strâdâs briesmîgi cieði.Polija, vai Polijas uzòçmumi, kas specializçjas ekonomiskâ putekïu noòemðanâ, paðlaik ir dinamiski jaunrade. Tajâ paðâ laikâ uzòçmumi bauda gaisa filtrçðanas sistçmu raþoðanu un ievieðanu raþoðanas interesçs, kurus pakalpojumus un produktus sasniedz. Negaidîsim, kamçr darba inspekcija vai sanitârâ inspektors nepierâdîs, ka Polijas bizness neatbilst droðîbas standartiem, kas vajadzîgi konkrçtam uzdevumam, un uzliks mums pienâkumu uzstâdît attîrîðanas sistçmu un sodu. Rûpçsimies par to ðodien, jo galu galâ tas nav katastrofa - ja ne mums, sievietçm, ko nâkotnç viòi publicçs savu uzòçmumu. Jau vairs nerunâjot par ðâdu putekïu kaitîgumu darba òçmçjiem, kuriem piecas dienas nedçïâ 8 stundas jâiedala kaitîgi piesâròotâji.