Modes skates organizacija

Pagâjuðajâ sestdienâ notiks jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta sîkâk, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcija tika izmantota pilnîgi oriìinâli un mazi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri mîlçja gaisîgu, krâsainu maxi svârki pilnîbâ sagatavotu tamborçjumu. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar daþiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja daudz apìçrbu no visattâlâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks veltîti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un noderîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir piedâvâjuði savus produktus izsolçs un kâ pârdoðanas objekts bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu labas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ir pazîstams apìçrbu zîmols. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, labiekârtotajos, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi, kad ðis darbs notiek, kolekcijas atbilst svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liela atzinîba, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi no rîta, grieþas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar klientiem, gan pasaulç, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi, un to, ko viòi sniedz, ka rezultâti ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava