Modes skate chanel 2014

Ðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri izvçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija beiguði sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs bija vissliktâkajâ vietâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai interesanti un maigi audumi ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. To ietekmç arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar daþâdiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas radîta îpaði paðreizçjai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâkus jaunâkâs kolekcijas apìçrbus izsolîja. Esoðâs izsoles ieòçmumi tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdus gludus un labus krâjumus. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir devuði savus darbus izsolç, un kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies ðodienas maijâ esoðajiem uzòçmumiem. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro veikalu kolekcijâm, bûtu lçtas.Vietçjais apìçrbu zîmols ir dzçriens, kas pieder pie vistâlâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, lielâ mçrâ daudz labâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Tajâ paðâ laikâ ðî popularitâte raksta pakalpojumu kolekcijas ar augstiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik labvçlîgas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas lielâs rindâs no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas pazûd ðî dârgâ diena.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus tiek piepildîti ar lielu popularitâti klientu vidû, pat nozarç, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, kurus viòa ir sasniegusi un kuri nolemj, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava