Modes skate 2015 bonarka

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm novçrot pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkais moments, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti diezgan bieþi un viegli audumi ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas drçbes no karstâkâs kolekcijas tika izsolîtas. Ienâkumi no ðîs izsoles tiks izmantoti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas ârkârtas un pozitîvas darbîbas. Îpaðnieks atkârtoti atlika citus produktus pârdoðanai un, ja izsoles priekðmets bija pat viòa rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver e-komercijas atvçrðanu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas atðíiras no tâm, kas atrodas stacionârajâ peïòâ.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Jebkurâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku jaunajâ, galvenokârt, daudzâs labâkajâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kâdâ posmâ uzòçmums praktizç kolekcijas saskaòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka pirms veikala atvçrðanas tâs no rîta ir gatavas plânâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba produkti jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar patçrçtâjiem, arî stûrî, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi, un ko viòi izmanto, lai sekas bûtu augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu aptieka