Modes dovs tyczyn

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkajâ punktâ un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti pilnîgi dabiski un mierîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika uzvilkts visvairâkais, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti pilnîbâ tamborçti. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavots galvenokârt pçdçjâ iemesla dçï. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No pçdçjâs pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir atsavinâjis savu produkciju pârdoðanai, un, ja darîjuma priekðmets bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu saderîgas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Mûsu paðu apìçrbu kompânijai ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienâs, jo îpaði daudzâs labâkajâs drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Laiku pa laikam ðî funkcija piedâvâ vilcienu kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik svarîga atzinîba, ka vçlreiz pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, veido kilometrus garas rindas. Ðîs kolekcijas tiek izdotas lîdz ðai dienai.Ðâ nosaukuma produkti daudzus gadus ir ieinteresçti klientu vidû, arî beigâs, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt daudzâs saòemtâs priekðrocîbas un apstiprina, ka sekas ir visaugstâkâs.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs