Metinadanas apicrbu rathotajs

Pçdçjâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri bija ieinteresçti pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði attiecîgajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta jaunâkajâ elementâ, un viss gâja bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Tie tika izgatavoti, izmantojot pilnîgi zemus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maksimâli svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks nogâdâti bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labdarîbas un vçrtîbas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt piedâvâjuði mûsu produktus izsolçs, un, kad izsoles priekðmets bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu atvçrtas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu zîmols pastâv dzçrieniem no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Jebkurâ pasaulç nav daudz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudzâs labâkajâs drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Laiku pa laikam uzòçmums plâno kolekcijas saskaòâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir liels panâkums, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kas vçlas doties garâs rindâs no citas rîta. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ dienâ.Ðîs personas ietekme ir bijusi ïoti populâra patçrçtâju vidû jau daudzus gadus, kâ rezultâtâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzâs saòemtâs atlîdzîbas, un tâs sniedz mums visaugstâkâs vçrtîbas ziòojumus.

https://slim-cho.eu/lv/

Skatît savu veikalu: Ðèecinas vienreizçjie apìçrbi