Medibu apicrbu rathotajs

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Zāles pret locītavu slimībām

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja vissareþìîtâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas izmantoja pilnîgi fiziskus un vieglus audumus ar pareizâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kolekcijâs, kas izgatavotas no tamborçðanas. To vidû arî cçlonis bija meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði pçdçjai ceremonijai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus pârdoðanai, un kâ izsoles materiâls bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maijâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu zinâmas kolekcijas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd galvenokârt daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðî popularitâte ietver kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas spçlç tik lielu atzinîbu, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi vienâ rîtâ, ir izvietoti kilometru garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti populâri gan saòçmçju vidû, gan pasaulç, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, neminot piemaksu, ko tâ ir saòçmusi, un meklç produktus, kas ir visaugstâkie.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa