Magnctiskais filtrs ifm 20

Ðíidrumu filtrçðanai tirgû ir daudz filtru. Starpîba starp tâm galvenokârt ir atkarîga no attîrîðanas pakâpes. Cita starpâ var nosaukt spraugu filtrus, maisiòu filtrus vai magnçtiskos filtrus.Pirmkârt, pateicoties vienkârðai darbîbas metodei, tie ir pelnîjuði vislielâko tîrîðanas efektivitâti.

Magnçtiskie filtri ir paredzçti daþâdu veidu izejvielu, ðíidru produktu, daïçji ðíidru produktu tîrîðanai no visiem dzelzs piesâròotâjiem. Piemçrots magnçtiskais nesçjs dod iespçju organizçt ðâdu ierîci, kurai bûs pietiekama pievilcîbas jauda un tâdçjâdi optimâla efektivitâte.Magnçtisko filtru izmantoðana palielinâs daudzâs nozarçs. Magnçtisko filtru mçríis ir apvienots no smagâs rûpniecîbas nozarçm ar pârtikas rûpniecîbu.Magnçtisko filtru galvenais mçríis ir nodroðinât sûkòus, dozçðanas maðînas vai centrifûgas pret bîstamiem metâla gabaliem, kas ir nokïuvuði kâdâ konkrçtâ raþojuma rindâ.Magnçtiskie filtri atkarîbâ no veiktâs funkcijas tiek skaitîti vairâkos veidos. Cita starpâ var minçt: neodîma filtrus pârtikas rûpniecîbai, augstas temperatûras karjeru un ferîta filtrus, kas paredzçti praktiskai temperatûrai.Magnçtiskais filtrs efektîvi atdala vislabâkos piemaisîjumus (èipsi, ðíiedras, dzelzs putekïi. To var veikt augstspiediena konstrukcijâs. Tas ir aprîkots ar vieglu apkopi un tîrîðanas âtrumu. To izraisa skâbes izturîgas vielas. Tâ var spçlçt sarunâs par ïoti vçrtîgu viskozitâti.Magnçtiskie filtri efektîvi palielina raþotòu efektivitâti, un vienlaikus tie ir ïoti zemi uzturçðanas laikâ. Magnçtiskâ filtra izmaksas ir pietiekami lielas, un tas jau maksâ par sevi. Jâatzîmç, ka magnçtiskâ filtra izmantoðanai ir ekoloìisks mçríis.