Ligums par kliringa darbu ar nodokiu biroju

Daïiòu piesâròojums ir ikdieniðía jebkurâ, pat mazâkais augs. Protams, kur darbs kolektîvâ tiek bûvçtas ar lielu skaitu mazâku putekïu un siltâks, un fani ir uzstâdîtas notekûdeòu sistçmas piesâròoto gaisu ârâ.

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Piemçram, vietâs, kurâs izmanto koksnes vai akmens apstrâdi, nebûtu iespçjams darboties pastâvîgi putekïainâs telpâs, piemçram, maskâ, kas aizsargâ personu, aizsargâjot viòus no pulveru ieelpoðanas elpceïos un mutç. Tâpçc gaisa mehâniskâ ventilâcija ir unikâla, personas personiskâ aizsardzîba ir otrâ, un mazâkâs gaisa piesâròojuma daïiòu filtrçðana ir otrâ lieta, kas jârûpçjas katram uzòçmçjam, kurð novçrtç sevi un cilvçkus.

Putekïu savâkðanas sistçma ir mûsdienîga putekïu savâkðanas sistçma, kas paredzçta visâm nozarçm. Tâ arî lieliski atbilst tçrauda rûpnîcâm, metinâðanas rûpniecîbai un raþoðanas nozarei neatkarîgi no nozares. Visâs raþotnçs, kurâs tiek raþotas maðînas, ir nepiecieðama gaisa filtrçðana - bieþi izejmateriâla mehâniskâs apstrâdes laikâ tâs nodroðina putekïu piesâròojumu, kas var bût nopietns, ja to iegûst slçgtâ sistçmâ. Tâ kâ mçs ïoti nepietiekami novçrtçjam filtru lomu Polijas operâcijâ, mçs varam ieteikt pierâdîjumus, veicot vienkârðu eksperimentu ar lakmusa testu, kas mçra krâna ûdens daudzumu pirms un pçc filtrçðanas. Pat dûòâm, kas nogulsnçtas uz elektriskâ tçjkannas filtrçðanas izmaksâm, bûtu jâatspoguïo, cik daudz piesâròoto vielu mçs piemçrotu mûsu sistçmai, ja nav filtru. Gaisa panâkumi ir vienlîdz svarîgi - un vçl svarîgâk, jo gaisâ peldoðâs daïiòas neredz vai nejûtas, tâpçc mçs varam sajust savu nâvçjoðo produktu veselîbu, kad daudzus gadus katru dienu mçs ieelposim to maðînu dûmus, kurus viòi gâja rûpnîcâ. .

Putekïu savâkðanas plânos uzstâdîtie gaisa filtri veic tâdu paðu principu kâ tçjkannâ. Tomçr tie ir precîzâki, jo filtrçðanas mçríis ir daudz smalkâks un gaisâ izkliedçts. Mçs ejam cauri daþâdiem veidiem atkarîbâ no piesâròojuma veida, ko mçs tçrçjam mûsu paðu rûpnieciskajâ uzòçmumâ.