Kolposkopijas cena

Kolposkopi ir rîki, ko izmanto, lai meklçtu sievieðu iekðçjos orgânus, kas nozîmç vulvas, maksts, dzemdes kakla un kakla kanâla apakðçjo daïu. Ir pçdçjâ optiskâ kamera, to var apvienot ar kaut ko mikroskopâ. Ginekologiem ir vieglâk izmantot savu profesiju, jo, pateicoties ðim instrumentam, viòi var pârbaudît sievieðu orgânus plaðâ palielinâjumâ, arî ar sareþìîtu precizitâti.

https://max-s.eu MaxiSizeMaxisize - Maksimālais dzimumlocekļa izmērs pēc krēma lietošanas? Tas ir iespējams!

Kolposkopi ir iekïauti sievieðu reproduktîvo orgânu ginekoloìijâ un pieredzç tagad tûkstoð deviòi simti divdesmit piektajâ gadâ, konstruktors, ârsts un tehniíis Hanss Hinselmans. Tikai pateicoties viòam, mçs, pateicoties kolposkopu pârbaudei, varam âtrâk atrast noteiktas slimîbas, ko nevar pamanît ikdienas testçðanâ. Kolposkops ir ne tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var veikt arî daïu no dzemdes kakla, apakðçjâs kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai to pilnîbâ pârbaudîtu un to pieredzçtu, vai arî tas neskaitâs tajâ. Paðlaik zâles ir ïoti attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas vçl nekad nav bijuðas ârstçjamas. Tomçr vçzis ir viena no pçdçjâm slimîbâm, par kurâm zâles nav arî labs risinâjums. Vçzis, kas konstatçts pârâk vçlu, gandrîz parasti nav ârstçjams. Pateicoties tam, ka mçs atrodamies kolposkopu rîcîbâ, mçs varam atrast ðo neârstçjamo slimîbu tik maz stadijâ, ka tâ ir spçcîga iespçja to izârstçt. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas, virspusçjas izmaiòas. Ginekologa speciâlistu ierosinâtâ citoloìija ir vçþa ðûnu atklâðanâ, bet lielâkos vçþa pârmaiòu posmos, kad tie tagad var bût pârâk lieli. Statistiski tas tiek vçrtçts ar citoloìijas speciâlistiem, lai gan septiòdesmit procenti ir tâdâ mçrâ, kâ atrast vçzi, un visbieþâk ïoti progresîvâ stadijâ. Turpretî ârstu sagatavotâ kolposkopija, izmantojot arî tâdas iekârtas kâ kolposkopi, var noteikt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Visefektîvâkâ metode, ko vada un veicina speciâlistu speciâlisti, ir abu ðo marðrutu kombinâcija, kas praktiski apliecina iespçjamo izmaiòu atraðanu pat tuvâkajâ izaugsmes stadijâ un lîdz ar to arî âtru ârsta reakciju, dodot pareizajâm zâlçm arî nozîmîgu iespçju ârstçt. ðo briesmîgo slimîbu.