Kases servisa rokasgramata

Kâ sakâmvârds "ko reìions ir pielâgots" uzsver. Nesagatavojieties par to nepiekrist, îpaði ievçrojot Ziemassvçtku tradîcijas ðajâs vietâs Eiropâ. Kad tâ vienmçr dodas uz Ameriku, valsti, kuru tik ïoti vçlas emigranti no mûsu? Katrâ lîmenî Amerikas Savienotâs Valstis ir daþu Eiropas reìionu kultûru apvienoðanâs. Bet mûsdienâs pçdçjâ valsts ir pilnîbâ komercializçta, un svçtku garastâvoklis un spçks pavadît laiku kopâ ar tuviniekiem dod priekðroku pirms Ziemassvçtkiem. Jo lielie Amerikas Savienotajâs Valstîs nevarçja ilgt bez topoðâm skaisti iesaiòotâm dâvanâm zem krâsainas, augstas Ziemassvçtku eglîtes.Pirms Ziemassvçtku periods Amerikâ notiek pçc Pateicîbas dienas (kas norisinâjâs jaunajâ ceturtdienâ novembrî, tâ sauktajâ Melnajâ piektdienâ, kad pârdevçji sâk pârdot Ziemassvçtkus. Ðajâ dienâ agri putni var izmantot papildu akcijas. Ïoti bieþi tiek konstatçts, ka materiâli tiek pârdoti biznesâ gandrîz uz pusçm no 3 lîdz 12 stundâm. Ziemassvçtku eglîte un to iegûst ïoti agri, tagad ir labi iegâdâties un dekorçt to melnâ piektdienâ. Tâpat kâ tad, kad Polijâ, amerikâòi un Ziemassvçtku eglîte tiek uzskatîta par pirmo dekoru, un pçdçjos krâsainos zvaigznes, sniega vîri, Ziemassvçtku klauzulas un daudzas citas. Tradicionâli uz galda atrodas smarþîgas sveces, kas uz durvîm piekârtiem krâsainajiem vainagiem, zem jumta pakarinot miglu.Kad mçs âtri rakstîjâm, dâvanas Amerikâ ir ïoti svarîgas. Lai gan ne tikai grupa un draugi, bet arî kaimiòi, partneri un garâmgâjçji, lai ikviens varçtu justies par gaidâmo brîvdienu burvîbu. Ïoti vienkârðs un ar datiem patîk, ka ir jâizgatavo roku darbs. Un bçrni saòem dâvanas no Ziemassvçtku vecîða, kurð sasniedz burvju kamaniòu, ko izmanto ziemeïbrieþi, atstâj mazâkas dâvanas zeíçs, kas karâjas virs kamîna, un lielâkâs zem Ziemassvçtku eglîtes, çd çdienu un gatavo kûku ar pienu, un pçc tam lido uz nakti no 24 lîdz 25 Decembris varçs apmeklçt katru mâju.Ziemassvçtki pati par sevi ASV ir ïoti îsa. Kaut arî mçs 25. un 26. decembrî svinam kopâ ar ìimeni, amerikâòiem nâkamâ darba nedçïa notiek. Un, protams, tiek atvçrti jaunâ gada un Jaungada vakara svinîbas.