Kases eksperts

Ievieðot jaunas ierobeþojoðas prasîbas attiecîbâ uz kases aparâtiem, vidçji lielie uzòçmumi ir to mçríis. Visi uzòçmumi, kuru gada ienâkumi pârsniedz 20 000 PLN ir jâreìistrçjas fiskâlajâ ierîcç.

Gadîjumâ, ja darbîba sâkâs gada gaitâ, naudas limits, uz kuru tas tiek likvidçts no kases aparâta, tiek atspoguïots proporcionâli visu gadu notiekoðo kampaòu apjomam.Ðajâ kârtîbâ mazo uzòçmumu grupa ir spiesta izdarît no kases aparâtiem. Ðâdos gadîjumos vienkârði nav izdevîgi iegâdâties lielus, sareþìîtus kases aparâtus, jo ðâdu uzòçmumu îpaðnieki jebkurâ gadîjumâ meklç ietaupîjumus. Krakovas fiskâlie kases aparâti piedâvâ produktus, kas îpaði paredzçti vietçjiem uzòçmçjiem. Ðajâ posmâ ieguldîtâjam ir jâatbild uz jautâjumu par to, ko viòð pieprasa no finanðu iestâdes, un kuru dçï ðî valûta tiks izmantota. Ðâdu summu piedâvâjums ir pat plaðs. Zîmola îpaðniekam ir ko izvçlçties. Ðiem kases aparâtiem ir vidçja diametra un nedaudz mazâk funkcionalitâtes. Cenas svârstâs no vairâkiem simtiem zlotu lîdz apmçram pusotram tûkstoðam. Vienkârði tirgû, pârnçsâjamie kases aparâti, kurus var izmantot reâlos pârdoðanas apstâkïos, kur pârdevçjam ir pastâvîgi jâpârvietojas, ir tikai tie, kas ir paredzçti lietoðanai vietâs, kur ðâdu summu var noteikt. Ðo svarîgo piemçrâ bieþi raþotâjs norâda minimâlo temperatûru, kâdâ to var veikt, jo to ne vienmçr var izmantot ïoti ilgi sasalðanas temperatûrâs. Turklât ðâdos kases aparâtos lietus gadîjumâ ir ûdensnecaurlaidîgas tastatûras.

Mazo uzòçmçju kasç ir maz potenciâla. Tâpat kâ visi kasieri, tas rada ieòçmumu dublikâtu, kas bûtu jâatstâj kâ depozîts Valsts kases sadaïâ. Ðo jaunieðu panâkumos elektroniskâs kopijas visbieþâk izmanto, lai veiktu naudas kases izmçru kompaktu. Plaðâkâ apjomâ ir iespçjams arî izdrukât dublikâtu uz otrâ papîra ruïïa.

Ðâdos kases aparâtos ir funkciju pogas un iespçja saglabât preèu bâzi. Ðos plaðos kases aparâtus var sakraut ar datoru, savienot svîtrkodu lasîtâjus vai elektroniskos svarus. Turklât ir iespçjams integrçt kases aparâtu arî maksâjumu terminâlî. Pateicoties visâm ðîm iespçjâm, pat vidçja lieluma uzòçmumi var çrti uzturçt pârdoðanas uzskaiti.