Kases aparatu rathotajs

Kases aparâti ir nepiecieðami vidçjiem uzòçmumiem, kas savus produktus tçrç privâtiem klientiem, tostarp maziem veikaliem, dârzeòu pârstrâdâtâjiem, kioskiem utt. Ðajâs daïâs mçs vienmçr saskaramies ar vienu sçdvietu kasçm ar nelieliem izmçriem. Tâs vienmçr ir lçtas, çrtas un funkcionâlas fiskâlâs kvotas. Viòu apmâcîba pirmâm kârtâm ir reìistrçt jautâjumus un izsniegt kvîti klientam kâ pirkuma apstiprinâjumu.

Tas atvieglo labu zîmolu kontroli un jûsu ienâkumu pârbaudi. Mazas fiskâlâs ierîces parasti nav ïoti sareþìîtas funkcijas, ja sistçmas kases aparâtu gadîjumâ mçs varam nonâkt lielveikalos. Tomçr arvien bieþâk daþâdu veidu kases aparâti piedâvâ iespçju savienot svîtrkodu lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâli atseviðíi.

Kases aparâta izvçleLçti kases aparâti ir no PLN 500 lîdz aptuveni 1700 PLN. Tirgû ir daudz raþotâju, kas piedâvâ ïoti lielu klâstu. Labi, ka, izvçloties kases aparâtu, kâ arî pakalpojumu, ir labs viedoklis. Arî tad, kad nodarboðanâs, kurâ mçs veicam fiskâlo ierîci, nodroðina arî pakalpojumu. Izvçloties kases aparâtu, darba çrtîba ir svarîgâka, ti, kases aparâtam ir jâbût augstam spiedienam un skaidram displejam ar apgaismojumu. Turklât pirms pirkðanas ir vçrts pârbaudît, kâ papîra lente ir ietverta, jo, iespçjams, tâ notiek vismazâk piemçrotâ laikâ un parasti tâ ir viegli jâmaina.

Kâdas prasîbas bûtu jâatbilst?Kases aparâtam bûtu jâizpilda visas Finanðu ministrijas prasîbas, plânojot arî citas funkcijas, piemçram, pret citâm valûtâm vai izdrukâjot skaidru preèu nosaukumus. Protams, nodokïu kases aparâts bûtu jâizmanto, lai izòemtu uzòçmuma nodokïa identifikâcijas numuru katrâ saòemðanas reizç. Òemot vçrâ to, ka mçs atrodamies Eiropas grupâ, mûsu jaunajam kases aparâtam jâbût gatavam tam, klients vienmçr varçs maksât eiro valûtâ, tâpçc pat lçtâm mazajâm fiskâlajâm summâm ir visas vçlmes pieòemt eiro maksâjumus. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo jebkurâ Polijas daïâ var doties uz eiro. Turklât kasç bûtu jâpielâgojas citâm ierîcçm, piemçram, kodu lasîtâjam, datoram, papildu displejam, terminâlim, naudas atvilktnei un mçrogam.