Kases aparatu apmaioa un atvieglojumi

Kâ jûs zinât, vienmçr ir neveiksmes. Vairâk kases aparâta panâkumu ziòâ. Tas notika ar mani. Viòa pieprasîja nosaukt viòu un uzzinâja, ka tâ tika veikta ïoti retos gadîjumos, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârða kïûme, kuras kalpoðana nav nodokïu atmiòas laboðana vai atteice. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. Pçc tam varat izlasît Nodokïu biroja priekðâ, pçc tam apmainîties ar atmiòu. Un kas notiks, ja nav papildu lasîðanas?

Money Amulet

Ðî ierîce jânosûta raþotâjam un jâiegûst laboratorijas dati. Kad ir vçl norâdîta kases aparâta maiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Katrai atmiòai tomçr ir ierobeþots vietas daudzums. Fiskâlajâ kabatâ ir atkarîgs no dienas ziòojumu skaita. Ðeit, tâpat kâ mçs jau lasîjâm Nodokïu biroju, un tad - mçs apmainâm atmiòu. Vçl viena situâcija, kad tiek mainîts kases aparâts, ir nepiecieðams mainît nodokïu identifikâcijas numuru. Tas notiks uzòçmuma pârveidoðanas laikâ. Paðreizçjais numurs ir paredzçts konkrçtam numuram, kas ievadîts atmiòâ. Un ðeit jums vajadzçtu to izlasît arî Nodokïu biroja priekðâ. Bûtu jâizveido atbilstoðs dokuments un darbiniekam jâaizpilda ziòojums par ðâdu lasîðanu. Bet vai mçs varam nopirkt atmiòu un aizstât to ar ...? Galu galâ, nç! Ðâda izmaiòa, kas pastâv tikai un vienîgi raþotâja dienestâ. Protams, ja mçs iegâdâjâmies naudu visâ veikalâ - tie visi bieþi koncentrçjas, jo viòiem ir tîmekïa vietne. kaðâda apmaiòa var aizòemt pat daþas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Tas aizòem daudz laika, ko mçs labi ietaupâm, ja iegâdâjâmies kases aparâtu pareizajâ vietâ.Visi interneta çdieni ir neuzticami un nekas cieð no jaunâkâs idejas. Mums ir nepiecieðams iepazîties ar to un nopelnît naudu. Mums arî jâzina par piedzîvojumu no pçdçjâs, kas radîtu ðâdu sadalîjumu. Visefektîvâkais risinâjums ir veikt telefona zvanu uz vietu, kur esam sasnieguði kases aparâtu, un jautât, kas ir labs? Par laimi, arvien vairâk un vairâk ðâdu veikalu atvieglo mûsu problçmas risinâðanu.