Kases aparats uz vienreizcja maksajuma

Katru gadu Eiropâ notiek vismaz divi tûkstoði uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzienu, kas izraisa maðînu iznîcinâðanu, mçbeïu un mâju bojâjumus, un reti - labas dzîves zudumu. Sprâdziens var izraisît sprâdzienbîstamu atmosfçru, kas rodas situâcijâ, kad tiek veikts gaisa, uzliesmojoðu gâzu, tvaiku vai putekïu maisîjums, izgatavots un uzglabâts skâbekïa klâtbûtnç. Lielâkais sprâdzienbîstamas vides drauds parasti atrodams íîmisko vielu krâtuvçs, cisternâs, naftas pârstrâdes rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsâs, ûdens attîrîðanas stacijâs un jûras ostâs lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, kas tiek pârdotas Eiropas grupâ, un tika òemts vçrâ neaizsargâta sprâdziena apstâkïos. No dienas, kad ATEX direktîva tiek iegûta dzîvoklî, katrai ðâda veida ierîcei ir jâizmanto ATEX sertifikâts, kas jâatbalsta arî ar atbilstoðu simbolu. ATEX Direktîvâ 94/9 / EK noteikts, ka raþotâjiem jâpiegâdâ elektroiekârtas, lai apstrâdâtu potenciâli sprâdzienbîstamu vidi, kurai ir tikai atbilstoðs sertifikâts. No otras puses, darbiniekiem ir piemçrojama ATEX direktîva 99/92 / EK, kurâ noteiktas prasîbas, lai uzlabotu cilvçku veselîbu un droðîbu, kuri spçlç sprâdzienbîstami uzòçmumâ. Pati ATEX 94/9 / EC direktîva ir pieòemta attiecîbâ uz iekârtâm, kurâm ir savs aizdegðanâs avots, jo to panâkumu dçï ir iespçjama elektriskâ izlâde, pastâvîga elektrîba un labâkas temperatûras. Lai gan ATEX direktîva ir aktîvs regulçjums, starp priekðrocîbâm, kas izriet no ðî noteikuma ievçroðanas, var aizstât:

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Efektîvs ðíîdums novâjçðanai bez tauku sûkðanas

garantçjot darba vietas droðîbu darba òçmçju interesçs, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas raduðies iespçjamo bojâjumu vai dîkstâves dçï, \ tnodroðinât vajadzîgo ierîèu kvalitâti tirdzniecîbai Eiropas Savienîbas teritorijâ, \ tuzticîbas un arodveselîbas dienestu un pieauguðo koordinâcija.