Kases aparats sims 3

Ðodien daudzi poïi strâdâ ârzemçs, tâpçc ir vajadzîgi dokumenti, kas tulkoti angïu valodâ. Arî daudzi uzòçmumi, kas darbojas starptautiskâ vidç, vçlas lasîtâjiem izteikt savu CV sveðvalodâ, galvenokârt angïu valodâ. Polijâ gandrîz neviens no kandidâtiem, kas lasa paðreizçjos profesionâli tulkotos darbâ pieòemðanas dokumentus, nav. Tâpçc ir svarîgi uzticçt CV speciâlistam.

Galvenokârt Polijâ CV vai pavadvçstuli, ko rakstâm paði, reti iesakâm to sievietei, kas specializçjas cilvçkresursos. Tomçr parasti ir trûkums, kas mûs noved pie potenciâlâ darba zaudçðanas. Lai gan angïu valodâ mçs zinâm, mçs nerunâjam par profesionâlu, specializçtu vârdnîcu, kas bieþi parâdâs darbâ pieòemðanas tekstos. Lai gan mçs esam labi uzrakstîti, frâzes, ko mçs lietojam dzimtâ valoda, slikti, mâkslîgi, uzreiz tiek izmantotas nepareizâ tekstâ, jo persona, kas pârvalda konkrçtu valodu no dzimðanas, nekad îsti nesaka. Ðim nolûkam viòam jâdomâ par lîdzîgu lingvistisko, gramatisko vai stilistisko sintaksi.Ïoti grûti ir apmierinât valodas prasmes lîmeni, dodoties jebkurâ vietâ, lai uzrakstîtu perfektu CV sveðâ stilâ. Darba devçji apstiprina, ka teksti, kas pieòemti angïu valodas stilâ, ir pilns ar kïûdâm, pareizrakstîbas kïûdâm, gramatiskâm kïûdâm un poïu teikumu struktûru nodoðanu drukâðanai. Protams, Pole ðâdai atsâkðanai bûs viegli, jo lietas, protams, tâpat kâ mums poïu valodâ, bet dzimtâ angïu valoda var sniegt daudz problçmu. Tâdçï viòð darbâ pieòemðanas procesâ ticami pasliktina savu lietu un daþreiz pat veido savu neveiksmi.Îpaðu apmulsumu rada CV trûkums, ja valodu grupâ esam ievadîjuði angïu valodas zinâðanas. Daïçji cieðanas, ja mums nav jâzina cita valoda vienâ pozîcijâ, mums tas bûs nepiecieðams nepârtrauktâ darbîbâ. Sliktâk, ja tâ pastâv tikai no pirmajâm prasîbâm, kas jâievçro konkrçtâ vietâ, kaut kas, ko mçs parasti koncentrçjamies katru dienu. Tad CV trûkumi noteikti bûs diskvalificçjoði. Tad ir vçrts ieguldît profesionâlâ CV tulkojumâ.

avots: