Kases aparats kut

Katrs uzòçmçjs, kuram savâ uzòçmumâ ir kases aparâti, katru dienu cînâs ar atlikuðajâm problçmâm, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka jebkurâ brîdî, kad tiek veikts ieraksts, izmantojot kases aparâtu, viòam ir jâbût citai ierîcei - ðodien, ja tas noticis pirmâs.

Papildu kases aparâta trûkums turpmâkâs preèu pârdoðanas vai palîdzîbas sniegðanas gadîjumâ var likt nodokïu iestâdei piemçrot sankcijas, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek iznîcinâta galvenâs ierîces darbîbas laikâ. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ sakarâ ne tikai tiek ievadîti visi ierîces remontdarbi, bet ir arî padomi par kases aparâta fiskalizçðanu vai atmiòas apmaiòu. Pakalpojuma mâkslâ jâievada unikâls numurs, ko nodokïu birojs ir pieðíîris nodokïu iestâdei, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visas ðîs reklâmas ir nepiecieðamas, veicot nodokïu pârbaudes. Jebkuras izmaiòas kases idejâ un tâs maiòa ir blakus speciâlistu dienesta mâcîbâm, kuras katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, jâatceras parakstîtais lîgums. Kas ir ïoti svarîgi - jums ir jâinformç nodokïu administrâcija par kâdâm izmaiòâm kases apkalpoðanas tehniíî. Pârdoðana fiskâlajos kases aparâtos jâveic nepârtraukti, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases atmiòu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par citu, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var bût arî par remontu, bet tikai autorizçta iestâde. Turklât jâstrâdâ nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un otrs uzòçmçjam. Viòam ir jâglabâ ðis protokols saskaòâ ar daþâdiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa defekts var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.