Kases aparats angiu valoda

Var izrâdîties, ka cilvçks saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâglabâ ieraksti kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas ir daudz mazâks apgrozîjums nekâ iepriekðçjos gados, Finanðu ministrija turpinâs, lai ierobeþotu ðo pamatu, izveidojot jaunu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik katram birojam un darbnîcai jâbût obligâtam kases aparâtam. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; kases aparâts, jo mums nav rezerves fiskâlâ reìistra - jums vajadzçtu pilnîbâ atteikties no pârdoðanas.

Ja nodokïu maksâtâjam nav kases aparâta, un parâdniekam jâbût vienam, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm, jo viòam nav "grâmatas". Vçl sliktâk, jums var tikt atòemta 90% no neto pirkuma cenas un bez tiesîbâm atskaitît 30% priekðnodokïa atskaitîðanas vai atmaksâðanas laikâ, un 240 nodokïu maksâtâji tiks sodîti arî par neuzticamu grâmatu glabâðanu. Ne tikai tas, ka, ja nodokïu maksâtâjs neuzrâda ðo darîjumu PVN lîgumâ, viòam arî tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 dienas likmçm, ieslodzîjums lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, transportlîdzekïu detaïu pârdoðanu, tas ir saistîts ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi un attiecîgajâm fotoiekârtu daïâm - nodokïu maksâtâjam jâieskaita kases aparâts. Tâtad viens ir tas, kâ tas attiecas uz dârgmetâlu izstrâdâjumu piegâdi, datoru datu vai izmantojamo materiâlu piegâdi vai izsoli. Pienâkums bez ikgadçjiem ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu, alkoholisko dzçrienu pârdoðanu, bez jebkâda iemesla, kâ pierâdîjumu PKWIU ar daþiem izòçmumiem. Ðogad tiks atcelts atbrîvojums no kases aparâta turçðanas uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus personâm, kuras neveic saimniecisko darbîbu, un vienreizçjiem maksâjumiem. Ar nosacîjumu, ka visi nodokïu maksâtâja pabalsti tiek dokumentçti ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem, ja lîdzîga darbîba ir sagatavota pa pastu, banku vai iestâdi. Nodokïu maksâtâjiem, kas veic ðos darbus 2015. gadâ, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas ir jâveic kases aparâti.