Kases aparats aclas kos youtube

Kases aparâts ir elektroniska ierîce. Tâs pirmais uzdevums ir reìistrçt apgrozîjumu un summas, kas saistîtas ar nodokli, kas jâmaksâ par noteiktu pârdoðanu. Parasti kases aparâti dienas beigâs rada atbilstoðu ikdienas fiskâlu pârskatu. Nav iespçjams mainît ðî rçíina numuru traukâ.

Pareizi funkcionçjoðs kases aparâts ir ârkârtîgi svarîgs jebkura uzòçmuma darbîbai. Neatkarîgi no tâ, vai tas ir savienots ar datoru, terminâli vai darbojas kâ îpaðs elements, ir svarîgi to aizsargât ar savu tehnisko formu. Kases aparâtiem noteikti jâatbilst visâm Finanðu ministrijas prasîbâm. Pirmkârt, tajos jâiekïauj fiskâlais modulis, tastatûra, displejs, kâ arî atbilstoða funkcionalitâte. Svarîgi ir arî nodroðinât kases aparâtu ar plânu, kas saglabâs tâ darbîbu pat strâvas padeves pârtraukuma gadîjumâ. Labi darbojoða ierîce ir apstiprinâta.Diemþçl daþreiz jûs varat nonâkt pie kases aparâta neveiksmes otro iemeslu dçï. Ðâdâ gadîjumâ var novçrst tikai Cracow nodokïu kases aparâtu speciâlistu dienestu. Eksperti novçrtç, kâda veida kaitçjumu viòi gatavojas bûvçt. Viòi var saskarties ar pirmajâm divâm problçmâm.1. Pirmais ir mehânisks bojâjums. Lçmums par elektrîbu, noteiktu daïu patçriòð. Ðajâ gadîjumâ tçma tiek apmainîta un kases aparâts joprojâm tiks izmantots.2. Vçl viena problçma attiecas uz programmatûras kïûmçm. Uzmanieties ðeit. Ðis rîks ir informçts par visiem uzòçmuma veiktajiem darîjumiem - ir svarîgi tos òemt vçrâ piedâvâjumu skaitâ.Kases aparâti, kas visbieþâk sastopami uzòçmumos, ir ECR, elektroniska biïeðu kase. Ðis kapteinis nodroðina gatavu savienojumu ar veikala çku. Tâ trûkums ir viegla iespçja paplaðinât ierîci, kâ arî nelielas konfigurâcijas iespçjas.Vçl viens diezgan bieþi lietots veids ir POS vai elektroniskâ tirdzniecîbas sistçma. Tâ sastâvâ ir kases aparâti, kas saistîti ar nodokïu printeriem.Padomâjiet par mûsu kases aparâta tehnisko stâvokli. Veiksim ieteikumus par apkalpoðanu un regulâri pârskatîsim, tas palîdzçs mums izvairîties no neparedzçtâm sekâm, ko rada iekârtas bojâjumi un bojâjumi.Un, ja ðâds defekts jau ir noticis, tad izvçlieties uzticamus profesionâïus, kuri jau ir labi un jau veic nepiecieðamo remontu.