Kases aparata limits

Paðlaik vienâ reizç mums ir skaidri jâapzinâs, ka, neievçrojot un neievçrojot obligâto termiòu mûsu fiskâlo lîdzekïu obligâtajai pârskatîðanai, obligâti ir jârûpçjas par tâ dçvçto atbrîvojumu no sava (dâmu pirkuma lîmeòa. Jâatzîmç, ka pçdçjâs standarta sankcijas ir pakïautas tiem nodokïu maksâtâjiem, kuri tâdçï trîs gadu sezonâ kopð reìistrâcijas atklâðanas nav veikti - izveidojot un kopâ ar saistoðo datumu - kases aparâta iesniegðana obligâtajai tehniskajai pârskatîðanai. Teiksim un, starp citu, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu servisu.

Visu ðaubu gadîjumâ obligâti jâpârbauda kases aparâts vismaz reizi divos gados. Jums joprojâm ir jârûpçjas par to, ko tieði ðie divi gadi praksç nozîmç. Par precîzu aprçíinu, jums ir jâatzîst par starta laiku, tas ir diena, kad faktiski notika kases aparâts vai tehniskâs pârbaudes diena.

Tâdçjâdi nodokïu maksâtâji, pçrkot skaidru naudu, var (un pat vajadzçtu òemt vçrâ pârskatîðanas nepiecieðamîbas tekstâ divu gadu periodu no ierîces fiskalizâcijas brîþa. Protams, ðis fiskalizâcijas darbs specializçjies servisa tehniía paðreizçjâ tendencç. No ðîs sçrijas paða fiskalizâcijas process ir atkarîgs no kases fiskâlâ moduïa konkrçtas darbîbas uzsâkðanas.

Tâpçc pirms kases iegâdes ir vçrts pârbaudît, vai pilnvarotais servisa centrs tiekas Polijas centrâ, ko var izdarît, ievadot atbilstoðo paroli meklçtâjprogrammu, piemçram, "kases serviss".

Skaidras naudas kases obligâtâ pârskatîðana ðajâ jomâ samazinâs vairâkâs lietâs. Pakalpojumu tehniíis veic revîziju, pirmkârt, attiecîbâ uz konkrçtâ kases aparâta zîmogu stâvokli. Viòi meklç sinhronizâciju ar ierakstiem, kas ievietoti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Tâ novçrtç mâtesplates, finanðu atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tas pârbauda arî cilvçka displeja pareizîbu. Turklât tâ pârbauda kases aparâta programmu un projekta versiju atbilstîbas ierakstiem tekstâ - atkal - kasç. Visbeidzot, servisa inþenieris ievada oficiâlo pârskata rezultâtu - ar iespçjamiem ieteikumiem un novçrojumiem - apkalpoðanas darbiem.Pârskatîðanas cena ir no simts lîdz divsimt zlotiem - par naudu.

Ja mçs visu ðo operâciju saucam par tehnisku pârskatîðanu, tas varçtu bût nedaudz maldinoðs. Kâpçc? Nu, jo kontrolç tiek pârbaudîtas tikai tâs tipiskâs ierîces, kas ir tieði atbildîgas par nekâdu dîvainu, piemçram, apgrozîjuma reìistrçðanu. Ir pârskatîðanas plâns.

Pçc tam obligâti jâpârbauda finanðu iestâde, kas jâmaksâ rûpîgi rûpçties par to, kam ir vçrts pievçrst îpaðu uzmanîbu.