Jusu mati dupojas ka dis baltais marlboro dums

FitoSpray

Mans brâïameikslis ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un plânot. Tajâ paðâ laikâ viòa ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos krâðòs, viòa var ievietot vienu krûðturi seðas reizes, katru reizi, kad mçs kleitujam viòas matu aksesuârus, vai klipu uz tiem. Viòð augstu vçrtç skolas priekðnesumus un dara tos viòiem. Viòas kâ Princesses Joker loma bija arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ manai mâtei bija duci bizîtes ar datiem par tiem, nevis lentes. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Tâpçc es gaidîðu vietâs ... un tas sâkâs. Pusstunda, kad viòi arî rakstîja, raksta. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba princese. Bet kâ viòð nodarbojas ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz pçdçjo, kopð izrâdes sâkuma gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, un viòas runâ tâ izklausîjâs daudz daudz "nieeee, es vienkârði nevçlos, ko es neatceros princese, ko daudz viòas kalpone". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas perspektîvâ. Kâzas, protams, kâ jau iepriekð teica, mums jau ir prasme samazinât matus, tad pçdçjais gâja diezgan gludi. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu un divdesmit minûtçm bija pilna.