Intimas slimibas pcc dzemdibam

Sievietes bieþi sûdzas par neþçlîgâm sâpçm dzimumakta laikâ. Un tas pats var atturçt daudz turpmâku seksuâlo aktivitâti. Ir vçrts apskatît ðâdas slimîbas un padomât par to, kas viòai jâpievçrð. Un iemesli var bût patiesi atðíirîgi.

Ïoti bieþi sâpes sievieðu dzimumakta laikâ ir tieði saistîtas ar sausâs maksts tçmu. Daudzas sievietes cieð no ðî stâvokïa. Un caur to jûs nevarat mierîgi spçlçt ar dzimumaktu. Par laimi, jûs varat pilnîbâ atbrîvoties no maksts sausuma. Sâkumâ ir vçrts izmantot speciâlu þâvçtâju. Tie bûtu jâiegâdâjas aptiekâ, jo tikai tad tie bûs maigi un maigi. Ðâdas smçrvielas jâizmanto pirms katra dzimumakta. Pateicoties tam, sabojâjas sajûta, kas ir sâpju sajûta. Turklât ir vçrts ievietot ðeit arî smçrvielas ar pretsçnîðu darbu. Visu maksts infekciju ïoti bieþi piemin vîrusi vai sçnîtes. Un, pateicoties ðâdâm smçrvielâm, jûs varat atjaunot pareizo floru. Tomçr, ja ðâdi rezultâti nesniedz gaidâmos rezultâtus, ir vçrts òemt vçrâ maksts sausuma punktu ârstam. Seksologs Krakova mums pastâstîs, vai problçma ir fizioloìiska vai psiholoìiska. Un pateicoties tam mçs varçsim sâkt pareizo ârstçðanu. Maksts sausuma gadîjumâ ârsts var ieteikt izmantot maksts globulas. Viòi veic mitrinâðanu un mitrinâðanu. Tomçr, izmantojot ðâdus globulus, jâizvairâs no seksuâla kontakta. Ja tomçr, pat pçc ðâdas ârstçðanas, problçma turpinâs parâdîties, viòð to var saukt par psiholoìisku fonu. Par to var rakstît seksologs. Un tad ir vçrts rûpçties par pareizajiem ziòojumiem ar vienkârðu partneri. Ja mçs çrti un droði nonâksim gultâ, viss sekss kïûs daudz siltâks un nesâpîgâks. Ir vçrts pagarinât priekðgâjienu. Tad viòa mâca mûs mierâ plaðâ dzimumakta laikâ.

Un, ja ðâdas sâpes parâdâs ilgu laiku, tas ir tâ vçrts, lai to atbrîvotu no visiem laikiem. Sekss aizmugurç, kas dzîvo grûti, un mums visiem vajadzçtu to izmantot. Viss, kas Jums jâdara, ir rûpçties par savu vietu un darît visu un garîgi. Pateicoties tam, katra attieksme mums bûs tik patîkama.